Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(7)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(9)
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal(8)
  • Literatuur
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(4)

Deze regeling (Stcrt. 2021, 48131) geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften, neergelegd in artikel 27a Wet Accijns; artikel 16b Wet BPM; artikel 81a Wet MRB; artikel 90 Wbm en artikel 222 Provinciewet, in samenhang met artikel 10.1 en 10.2 Wet IB 2001.

Ingevolge deze bepalingen worden de bedragen, genoemd in diverse artikelen van de Wet Accijns, de Wet BPM, de Wet MRB, de Wbm en de Provinciewet jaarlijks bij het begin van het kalenderjaar aangepast door deze te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, zoals bedoeld in artikel 10.2 Wet IB 2001. Voor 2022 is deze tabelcorrectiefactor bepaald op 1,013. Gelet op de daartoe in artikel 10.1 Wet IB 2001 opgenomen mogelijkheid, is op de uit de vermenigvuldiging verkregen bedragen de nodig geachte afronding toegepast.

Daarnaast geeft deze regeling uitvoering aan het indexeringsvoorschrift, neergelegd in artikel 15 Wet BRV. Hiermee wordt het bedrag van de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling aangepast aan de veranderingen in de landelijk gemiddelde WOZ-waarde. Daartoe wordt het te vervangen bedrag van de woningwaardegrens gedeeld door de factor iw, zoals bedoeld in artikel 10.3, lid 5, Wet IB 2001. Het aldus berekende bedrag wordt rekenkundig afgerond op € 5.000. Onder de factor iw wordt verstaan de verhouding van het gemiddelde van de eigenwoningwaarden die betrekking hebben op het voorafgaande kalenderjaar en het gemiddelde van die waarden die betrekking hebben op het kalenderjaar. Voor 2022 is deze factor vastgesteld op 0,913424.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat het bij artikel I in artikel 15, lid 1, onderdeel p, onder 4°, Wet BRV te wijzigen bedrag van toepassing is met ingang van 1 januari 2023.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 december 2021
Rolnummer
2021-0000234981
NLF-nummer
NLF 2022/0099
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0005251&artikel=27a,bwbr0005645&artikel=222,bwbr0005806&artikel=16b,bwbr0006324&artikel=81a,bwbr0007168&artikel=90,bwbr0011353&artikel=10.1,bwbr0011353&artikel=10.2

X