Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(9)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(3)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Op 27 oktober 2015 heeft de officier van justitie met X (belanghebbende) een transactie gesloten voor een bedrag van € 37.500, met dien verstande dat € 28.500 betrekking heeft op de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en € 9.000 op de voorkoming van strafvervolging voor een strafbaar feit bestaande uit het medeplegen van hennepteelt van een groot aantal hennepplanten terwijl het feit werd gepleegd in de uitoefening van beroep of bedrijf. X heeft de transactie op 9 november 2015 voor akkoord ondertekend. Met de Belastingdienst is geen (vaststellings)overeenkomst gesloten met betrekking tot de opbrengsten die zijn genoten uit de hennepkwekerij.


De Inspecteur heeft per jaar (2011-2013) € 41.784 aan inkomsten uit de hennepkwekerij toegerekend aan X. In geschil zijn in verband hiermee opgelegde navorderingsaanslagen en boetebeschikkingen. In hoger beroep is niet in geschil dat terecht omkering en verzwaring van de bewijslast is toegepast.


Hof Den Bosch oordeelt dat de Inspecteur de door X verzwegen inkomsten niet op een te hoog bedrag heeft geschat. Het oordeelt verder dat artikel 3.14, lid 1, onderdeel e, Wet IB 2001 in de weg staat aan de door Rechtbank Zeeland-West-Brabant toegepaste kostenaftrek. Aangezien een overgangsbepaling tot op heden niet is ingetrokken, blijft het bepaalde in het wetsartikel mede van toepassing op gesloten transacties. Het Hof oordeelt ten slotte dat de boetebeschikkingen niet verder verminderd dienen te worden dan de Rechtbank heeft geoordeeld. Aangezien de navorderingsaanslagen IB/PVV 2011 tot en met 2013 in stand blijven, ziet het Hof daarentegen wel aanleiding om de boetebeschikkingen op hogere bedragen vast te stellen dan waarvan de Rechtbank is uitgegaan.


De slotsom is dat het door de Inspecteur ingestelde (incidentele) hoger beroep gegrond is en het door X ingestelde hoger beroep ongegrond.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011-2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
14 oktober 2021
Rolnummer
20/00618;20/00620;20/00621;20/00622;20/00623;20/00626;20/00627;20/00628;20/00629;20/00630;20/00631
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3128
NLF-nummer
NLF 2021/2185
Aflevering
18 november 2021
bwbr0011353&artikel=3.14

X