Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is met toepassing van de verlengde navorderingstermijn (artikel 66, lid 4, SW 1956) in 2016 een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd. Hij had gebruikgemaakt van de zogenoemde Edelweissroute. Zijn cassatieberoep is in het arrest van de Hoge Raad van 6 augustus 2021 (20/02510, ECLI:NL:HR:2021:1189) ongegrond verklaard.

Thans verzoekt hij om herziening van dit arrest en stelt daartoe dat alsnog rekening moet worden gehouden met het arrest van het HvJ van 27 januari 2022 (C-788/19 (Commissie/Spanje), ECLI:EU:C:2022:55). Dat arrest betrof een Spaanse regeling die het voor de Spaanse fiscus mogelijk maakte om ter zake van niet gemeld buitenlands vermogen eeuwig aanslagen te corrigeren of op te leggen en daarbij reeds verstreken verjaringstermijnen te negeren. Het HvJ overwoog dat de nationale wetgever voor grensoverschrijdende gevallen een langere verjaringstermijn kan stellen om de doeltreffendheid van belastingcontroles te waarborgen en belastingfraude en -ontwijking door verzwijging van activa in het buitenland te bestrijden, maar dat mechanismen die in de praktijk neerkomen op onbepaalde verlenging van de periode waarin belasting kan worden geheven het vrije EU-verkeer disproportioneel beperken.

A-G Wattel maakt uit voornoemd arrest van het HvJ op dat weliswaar de onbeperkte navorderingstermijn in artikel 66, lid 4, SW 1956 mogelijk in abstracto in strijd is met ‘de fundamentele eis van rechtszekerheid’, maar ook dat van schending van EU-recht in de zaak van X in concreto geen sprake is, nu vaststaat dat de fiscus in zijn geval voldoende voortvarend heeft gehandeld.

Voorts concludeert de A-G dat posterieure rechtspraak niet kan leiden tot herziening van rechterlijke uitspraken. Naar intern recht is herziening van het arrest van 6 augustus 2021 dus niet mogelijk en moet het verzoek van X worden afgewezen.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
A-G
Datum instantie
18 oktober 2022
Rolnummer
22/01789
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:964
Auteur(s)
Theo Hoogwout
Erasmus Universiteit Rotterdam / Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/2334
Aflevering
1 december 2022
Judoreg
NFB5360
bwbr0002226&artikel=66&lid=4,bwbr0002226&artikel=66&lid=4,bwbr0002320&artikel=16&lid=4,bwbr0002320&artikel=16&lid=4,bwbr0005537&artikel=8:119,bwbr0005537&artikel=8:119,bwbv0001506&artikel=59,bwbv0001506&artikel=59,bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63

Naar de bovenkant van de pagina