Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(151)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(6)
  • Recent(20)

De Inspecteur heeft aan X (bv; belanghebbende) met dagtekening 19 april 2016 een informatiebeschikking gegeven betreffende gestelde vragen en verzochte informatie in een onderzoek naar de mogelijke verschuldigdheid van overdrachtsbelasting door de rechtsvoorganger van X. De Inspecteur heeft ten aanzien van een groot aantal stukken een verzoek tot beperkte kennisneming gedaan in de zin van artikel 8:29, lid 1, Awb.

Hof Amsterdam acht de door de Inspecteur verzochte beperkte kennisneming gerechtvaardigd. Het belang van privacy vormt een voldoende gewichtige reden tot geheimhouding. Voorts mogen passages die inzicht geven in de controlestrategie geheim worden gehouden.

De onderhavige beslissing heeft uitsluitend betrekking op de procedure inzake de informatiebeschikking. Het is niet uitgesloten dat indien het te zijner tijd tot een procedure komt over een opgelegde belastingaanslag meer stukken aan X ter beschikking moeten worden gesteld dan thans het geval is.

Het Hof merkt nog op dat een deel van de stukken waarvoor de Inspecteur beperkte kennisneming heeft verzocht geen zaakstukken betreft omdat het hier om triviale mededingen gaat. Overlegging aan X ten aanzien van deze stukken kan achterwege blijven omdat het geen stukken zijn als bedoeld in artikel 8:42, lid 1, Awb.

Het verzoek tot beperkte kennisneming wordt toegewezen. Het Hof stelt het procesdossier ter beschikking van de kamer die de hoofdzaak behandelt.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
13 mei 2022
Rolnummer
21/00142-GHK
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1452
NLF-nummer
NLF 2022/1116
Aflevering
9 juni 2022
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:42,bwbr0005537&artikel=8:42

X