Direct naar content gaan

Samenvatting

De Gmina L. (gemeente te Polen) organiseert voor inwoners kosteloos de verwijdering van asbesthoudende producten door een door haar gecontracteerde onderneming en krijgt vervolgens de initieel door haar betaalde kosten geheel of gedeeltelijk door een derde (in casu een staatsfonds) vergoed.

De btw-rechtelijke beoordeling van de met staatsmiddelen gestimuleerde gemeentelijke asbestverwijdering doet een aantal fundamentele vragen op het gebied van het btw-recht rijzen die het HvJ in dit verzoek om een prejudiciële beslissing moet beantwoorden. Onder meer moet worden verduidelijkt hoe de ontvanger en de verrichter van een dienst moeten worden bepaald. Even fundamenteel is de vraag of een gemeente – ervan uitgaande dat zij als verrichter van de dienst optreedt – in een dergelijk geval ook een economische activiteit uitoefent.

A-G Kokott geeft het HvJ in overweging om de door de Naczelny Sąd Administracyjny gestelde prejudiciële vraag als volgt te beantwoorden.

Indien uit een algehele beoordeling van de bestaande rechtsbetrekkingen een rechtstreeks verband blijkt tussen de betaling van een derde en de levering van goederen of de verrichting van diensten, dan is er sprake van een prestatie ‘onder bezwarende titel’.

Artikel 9, lid 1, tweede alinea, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling vereist dat de concrete activiteit wordt vergeleken met de activiteit van een typische belastingplichtige van de betrokken beroepsgroep.

Artikel 13, lid 1, tweede alinea, Btw-richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat verstoringen van de mededinging van enige betekenis uitgesloten zijn, indien door de regelingen voor de uitoefening van het openbaar gezag wordt gewaarborgd dat particuliere marktdeelnemers niet van de verrichting van diensten ten behoeve van verbruikers worden uitgesloten, maar hierbij betrokken worden.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2020 e.v.
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
10 november 2022
Rolnummer
C‑616/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:875
Auteur(s)
Micha Soltysik
BTW Nederland/Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zeeland-West-Brabant
NLF-nummer
NLF 2022/2327
Aflevering
1 december 2022
Judoreg
NFB5356
celex32006l0112&artikel=13,celex32006l0112&artikel=13,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=2,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina