Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan een man is een aanslag IB/PVV 2002 opgelegd. In deze aanslag zijn geen inkomensbestanddelen of voorheffingen in aanmerking genomen die zien op het dienstverband van de man bij de werkgeefster. De werkgeefster heeft het loon aan de man niet uitbetaald, wel zijn loonstroken en een jaaropgaaf verstrekt waarop voor een bedrag van 26.995 euro aan loon is vermeld en een bedrag van 11.695 euro aan ingehouden loonbelasting. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag aan de werkgeefster opgelegd voor de op de loonbelastingkaart vermelde ingehouden loonbelasting. Deze wordt echter niet betaald in verband met het faillissement van de werkgeefster.
De man stelt dat hij het loon niet heeft genoten maar wel recht heeft op verrekening van de nageheven loonbelasting.
Het Hof oordeelde van niet. Het Hof heeft daarbij mede betekenis toegekend aan de omstandigheid dat de werkgeefster geen loon heeft betaald en evenmin loonheffing heeft afgedragen. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof met een en ander kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat het in geval van geschil op de weg van de belastingplichtige ligt om bewijs te leveren van feiten en/of omstandigheden waaruit volgt dat inhouding heeft plaatsgevonden. Voorts oordeelt de Hoge Raad dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat de man tegenover de gemotiveerde betwisting door de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat een gedeelte van zijn brutoloon over 2002 door de werkgeefster niet aan hem is uitbetaald met het oogmerk dit bedrag als loonheffing af te dragen.
Tenslotte oordeelt de Hoge Raad dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat de man er niet in is geslaagd om aan te tonen dat hij te goeder trouw was. Er is geen plaats voor verrekening, aldus de Hoge Raad. Het cassatieberoep wordt ongegrond verklaard. Anders A-G van Ballegooijen.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2002
Instantie
HR
Datum instantie
24 december 2010
Rolnummer
09/01685
ECLI
ECLI:NL:HR:2010:BM6686
bwbr0002471&artikel=27&lid=1,bwbr0002672&artikel=25&lid=1,bwbr0011353&artikel=9.2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina