Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Dit implementatiebesluit is door de ministers van Financiën, Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter internetconsultatie voorgelegd. Dit besluit strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna: de implementatiewet) tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Die verplichting vloeit voort uit artikel 31 van de Europese vierde antiwitwasrichtlijn, zoals gewijzigd door de Europese richtlijn (EU) 2018/843 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. In onderhavig besluit is een aantal zaken dat is geregeld in de implementatiewet nader uitgewerkt, waaronder:

 • het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’;
 • de klassen waarin de omvang van het economische belang kan worden uitgedrukt; 
 • de bewaartermijnen;
 • de afschermingsgronden;
 • en de bevoegde autoriteiten. 
Doelgroepen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn, onder andere, trustees en andere uiteindelijk belanghebbenden, instellingen die onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) en bevoegde autoriteiten, waaronder Wwft-toezichthouders.

Einddatum consultatie

De einddatum van de consultatie is 9 augustus 2021.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 juni 2021
Auteur(s)
Reinier Kooiman
Deloitte/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2021/1735
Aflevering
9 september 2021
Judoreg
NFB4530

Naar de bovenkant van de pagina