Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(55)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(3)
Ter zake van de aanvraag van een bouwvergunning brengt de gemeente Den Bosch aan een BV 169.822,25 euro bouwleges in rekening. Op dezelfde dag wordt nog eens 7.308,13 bouwleges in rekening gebracht.
De BV is het hier niet mee eens en gaat in beroep. Bij het Hof verklaart de heffingsambtenaar uitdrukkelijk en herhaaldelijk dat niet van alle in de tarieventabel 2001 (inclusief bijlagen) voorkomende leges ramingen van de kosten en de baten zijn gemaakt.
Dit leidt er volgens het Hof toe dat de verordening op dit punt onverbindend is en dat de aanslagen worden vernietigd.
Tegen dit oordeel heeft Den Bosch cassatieberoep ingesteld.
De Hoge Raad oordeelt dat artikel 229b van de Gemeentewet aan belastingverordeningen de eis stelt dat de tarieven zodanig worden vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake (hierna: de opbrengstlimiet). Daartoe dient te worden beoordeeld of de kostendekking van de gehele verordening niet boven de 100 percent uitgaat. In het kader van deze beoordeling van de opbrengstlimiet mag niet van de gemeente worden verlangd dat zij van alle in de verordening en de tarieventabel opgenomen diensten afzonderlijk op controleerbare wijze vastlegt hoe zij de kosten ter zake daarvan heeft geraamd (vgl. HR 4 februari 2005, nr. 38860, LJN AP1951, BNB 2005/112).
In een procedure als de onderhavige, waarin een limietoverschrijding in geschil is, dient de heffingsambtenaar inzicht te verschaffen in de desbetreffende ramingen. Dat inzicht kan worden verschaft op basis van de gemeentelijke begroting, maar ook op basis van andere gegevens, waaronder ook gegevens die niet bekendgemaakt zijn ten tijde van de vaststelling van de verordening.
Het Hof is dus uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, aldus de Hoge Raad. De zaak is verwezen.
Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2001
Instantie
HR
Datum instantie
16 april 2010
Rolnummer
08.02001
ECLI
ECLI:NL:HR:2010:BM1236
bwbid=bwbr0&artikel=229b

X