Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(14)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(45)
  • Jurisprudentie(256)
  • Commentaar NLFiscaal(61)
  • Literatuur(106)
  • Recent(24)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(13)
In dit eindejaarsbesluit (Stb. 2021, 657) is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van de directe belastingen, de indirecte belastingen, de douane, het formele recht, de invordering en het internationale belastingrecht. De wijzigingen vloeien onder andere voort uit de wijzigingen in de wetgeving bij het Belastingplan 2022 en Overige fiscale maatregelen 2022 (OFM 2022). Het besluit betreft de volgende wijzigingen:

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (Uitv.besl. IB 2001) in verband met:
- het aanwijzen of juist niet langer aanwijzen van regelingen van verschillende provincies als nationale regelgeving die leidt tot herstructurering of beëindiging van een bedrijfstak voor de toepassing van de herinvesteringsreserve (HIR).

Aanpassingen in het Besluit fiscale eenheid 2003 (Besluit FE 2003) in verband met:
- de toepassing van de beperking van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting die met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt bij een fiscale eenheid ingeval sprake is van verrekening van voorvoegingsverliezen;
- de beperking van de verrekening van voorheffingen met vennootschapsbelasting naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie (HvJ) inzake de Franse zaak Sofina;
- de aanpassing van de verrekening van voorvoegingshoudsterverliezen met de winst van een bij oprichting gevoegde dochtermaatschappij naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 11 juni 2021.

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (Uitv.besl. BRV) in verband met:
- een vrijstelling voor de terugverkrijging door de voorafgaande vervreemder van een woning die onder voorwaarden verkocht is aan een natuurlijk persoon, waarbij een verkoopregulerend beding geldt dat rechtstreeks of middellijk jegens de natuurlijk persoon is opgelegd door de voorafgaande vervreemder;
- een aanscherping van de antimisbruikbepaling met betrekking tot de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting door nadere invulling te geven aan de waarde die in acht moet worden genomen bij het vaststellen of de woningwaardegrens die voor de vrijstelling geldt al dan niet wordt overschreden.

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (Uitv.besl. OB 1968) in verband met:
- de implementatie van de richtlijnen elektronische handel;
- aanpassingen in het Besluit belasting- en invorderingsrente in verband met:
- het terugveren van het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting naar 8%;
- de stapsgewijze opbouw van invorderingsrente naar aanleiding van de tijdelijke verlaging daarvan vanwege COVID-19.

Aanpassingen in het Algemeen douanebesluit (Adb) in verband met:
- het besluit van 11 mei 2020, houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en het Besluit politiegegevens in verband met de herziening van de geweldsmelding (Stb. 2020, 144).

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit Accijns (Uitv.besl. Accijns) in verband met:
- de implementatie van de herziene alcoholaccijnsrichtlijn in de Wet op de accijns (Wet Accijns).

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) in verband met:
- het vaststellen van de voorwaarden voor de teruggaaf van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) als geen gebruik van de weg is en wordt gemaakt.

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (Uitv.besl. Wbm) in verband met:
- het terugdraaien van het aanwijzen van de periodemethode als verplichte berekeningsmethode voor oninbare vorderingen;
- het specificeren van de eisen voor een comptabele meetinrichting om de energiebelastingvrijstelling voor walstroom te mogen toepassen;
- het specificeren van de eisen om te kunnen opteren voor de energiebelastingvrijstelling voor energieopslagfaciliteiten.

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken in verband met:
- het aanwijzen van bestuursorganen en derden die WOZ-gegevens via de landelijke voorziening WOZ verstrekt kunnen krijgen en gebruiken.

Aanpassingen in het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Uitv.besl. Awir) in verband met:
- de nieuwe grondslag voor gegevensverstrekking naar aanleiding van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen.
Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
17 december 2021
Rolnummer
2021-0000250980
bwbr0002629&artikel=33g,bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002740&artikel=15,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0005251&artikel=64,bwbr0005806&artikel=15,bwbr0005806&artikel=16,bwbr0007119&artikel=37h,bwbr0007119&artikel=40a,bwbr0007168&artikel=47,bwbr0007168&artikel=50,bwbr0007168&artikel=60a,bwbr0007168&artikel=92,bwbr0011353&artikel=3.54

X