Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(166)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(9)
Bij besluit van 11 juli 2018 is door de SVB een bezwaar van X (appellant) aangemerkt als mede gericht tegen een besluit van 18 december 2017 en is het bezwaar tegen onder meer dit besluit niet-ontvankelijk verklaard. De SVB heeft aan de besluitvorming ten grondslag gelegd dat het besluit van 18 december 2017 op de juiste wijze is bekendgemaakt en dat X niet voor afloop van de wettelijke bezwaartermijn van zes weken op 31 januari 2018, daartegen bezwaar heeft gemaakt.
In hoger beroep heeft X bij de CRvB onder meer aangevoerd dat hem niet kan worden verweten dat hij niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit van 18 december 2017, omdat hij door de handelwijze van de SVB, wat betreft de verzending van het besluit, is benadeeld.
Het besluit was in casu alleen verstuurd naar de Berichtenbox van MijnOverheid.
Het zorgvuldigheidsbeginsel en het belang van toegang tot de rechter brengen volgens de CRvB met zich dat, in situaties waarin een belanghebbende aangeeft dat hij elektronisch bereikbaar is voor de overheid zonder dat hij de optie heeft aangevinkt een email te willen ontvangen steeds wanneer een bericht in de Berichtenbox is geplaatst, het bestuursorgaan controleert of dit werkelijk de bedoeling van de belanghebbende is.
In een situatie dat een controle niet heeft plaatsgevonden, is niet voldaan aan de vereiste zorgvuldigheid en moet de rechtsbescherming van de burger prevaleren boven het belang van het bestuursorgaan dat is gemoeid met het vast komen te staan van de rechtsverhouding tussen deze burger en het bestuursorgaan. Artikel 6:11 Awb biedt hiertoe ook de mogelijkheid, aldus de CRvB.
Uit de beschikbare stukken is niet gebleken dat de SVB enig onderzoek heeft gedaan of enige actie heeft ondernomen om te achterhalen of X zonder een notificatiebericht stukken van de SVB wenste te ontvangen. X is ook niet per e-mailnotificatie of per reguliere post over de plaatsing van het besluit van 18 december 2017 in de Berichtenbox geïnformeerd. Uitgangspunt is daarom dat de overschrijding van de bezwaartermijn niet aan X kan worden tegengeworpen.
De CRvB draagt de SVB op een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen met inachtneming van de uitspraak en bepaalt dat beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar slechts bij de CRvB kan worden ingesteld.
Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017 e.v.
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum instantie
9 september 2021
Rolnummer
19/3625
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2021:2174
bwbr0005537&artikel=6:11

X