Direct naar content gaan

Samenvatting

De Inspecteur heeft, na het uitblijven van indiening van de aangifte, aan X (belanghebbende) een vergrijpboete op grond van artikel 67d AWR opgelegd.

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat X niet kan worden verweten dat hij de vereiste aangifte niet heeft gedaan omdat hij niet op de juiste wijze is aangemaand door de Inspecteur. Gelet hierop heeft de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat het aan opzet is te wijten dat X geen aangifte heeft ingediend. De vergrijpboete is daarom door het Hof vernietigd.

De staatssecretaris heeft cassatieberoep ingesteld maar de Hoge Raad verklaart dat ongegrond.

Van het niet doen van de aangifte zoals bedoeld in artikel 67, lid 1, AWR kan alleen worden gesproken als de betrokkene (i) is uitgenodigd tot het doen van aangifte, (ii) de daarbij gestelde termijn ongebruikt heeft laten verstrijken, en (iii) tevens geen gebruik heeft gemaakt van de hem op de voet van artikel 9, lid 3, AWR geboden gelegenheid om aangifte te doen binnen een door de Inspecteur bij aanmaning gestelde termijn.

Indien de Inspecteur de betrokkene niet eerst op de voorgeschreven wijze heeft aangemaand, kan hij daarom niet een vergrijpboete op grond van artikel 67d, lid 1, AWR opleggen wegens het opzettelijk niet doen van aangifte. Dat is ook niet mogelijk indien de betrokkene bekend was met zijn verplichting om aangifte te doen en hij de aangifte opzettelijk niet heeft gedaan binnen de termijn die was gesteld in de uitnodiging tot het doen van aangifte. Dit strookt met de regeling over verzuimboetes in artikel 67a, lid 1, AWR en de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven aan het niet doen van de vereiste aangifte zoals bedoeld in artikel 27e, lid 1, AWR (vgl. HR 14 april 2017, 16/05276, ECLI:NL:HR:2017:675, r.o. 2.2). Het cassatiemiddel gaat uit van een andere opvatting en faalt daarom.

Anders, Conclusie A-G Niessen (NLF 2022/0158, met noot van Noë).

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
30 september 2022
Rolnummer
21/02001
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1341
Auteur(s)
Nick van den Hoek
Jaeger Advocaten-belastingkundigen
NLF-nummer
NLF 2022/1973
Aflevering
13 oktober 2022
Judoreg
NFB5264
bwbr0002320&artikel=67d,bwbr0002320&artikel=67d

Naar de bovenkant van de pagina