Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(229)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(11)

Btw-ondernemer X (belanghebbende) exploiteert een winkel. Na een boekenonderzoek is aan X een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd ten bedrage van € 73.301 (tijdvak 2013-2017) en een boete. Het bezwaar van X is te laat ingediend. De Inspecteur heeft het niettemin ontvankelijk verklaard nadat de gemachtigde heeft verklaard dat X pas op de hoogte was van de naheffingsaanslag nadat hij een dwangbevel had ontvangen. Hierna heeft hij meteen bezwaar gemaakt. Het bezwaar is gegrond verklaard en de naheffingsaanslag en boete zijn verminderd tot resp. € 55.161 en € 13.790. X heeft beroep ingesteld.


De Inspecteur heeft in zijn verweerschrift het standpunt ingenomen dat de bezwaarbehandelaar de feiten ten aanzien van de ontvankelijkheid van het bezwaar onjuist heeft beoordeeld. Volgens de Inspecteur moet het bezwaar van X alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard.


Uit uitspraken van de CRvB, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het arrest HR 16 juli 2021, 20/01682, ECLI:NL:HR:2021:1153, NLF 2021/1552, met noot van Van der Vegt, volgt dat de rechter de tijdigheid van een bezwaar (niet langer) op eigen initiatief behoort te beoordelen. In casu is van een ambtshalve beoordeling door de rechter geen sprake. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt evenwel dat de rechtszekerheid eraan in de weg staat dat de Rechtbank in dit geval op initiatief van de Inspecteur de tijdigheid van het bezwaar beoordeelt. De beslissing dat het bezwaar ontvankelijk is blijft gehandhaafd en de Rechtbank beoordeelt het beroep inhoudelijk. Zij oordeelt dat X voor de jaren 2014 en 2015 geen recht heeft op aftrek van voorbelasting inzake de door hem aan de winkelketen betaalde huur. Op de facturen is geen omzetbelasting in rekening gebracht. Van gewekt vertrouwen is geen sprake. De boete is passend en geboden, maar wordt met 15% verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2013-2017
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
20/1616
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:4797
NLF-nummer
NLF 2021/2199
Aflevering
18 november 2021
bwbr0005537&artikel=6:9,bwbr0005537&artikel=6:11

X