Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Tribunale ordinario di Asti (rechter in eerste aanleg Asti, Italië) heeft aan het HvJ twee prejudiciële vragen gesteld over de mogelijkheid voor een personeelslid van de Europese Centrale Bank (ECB) om zijn in het Italiaanse pensioenstelsel opgebouwde pensioenrechten te doen overdragen aan het pensioenstelsel van de ECB, terwijl een daartoe strekkend akkoord tussen de ECB en de Italiaanse Republiek ontbreekt.

A-G Pikamäe geeft het HvJ in overweging de door de Tribunale ordinario di Asti gestelde vragen als volgt te beantwoorden:

1. Artikel 4, lid 3, Verdrag inzake de Europese Unie (VEU) moet aldus worden uitgelegd dat wanneer de ECB aan een lidstaat een voorstel doet voor het sluiten van een akkoord in de zin van artikel 8 van bijlage IIIa bij de Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank met het oog op de overdracht van de door een personeelslid van de ECB in het pensioenstelsel van deze lidstaat opgebouwde pensioenrechten aan het pensioenstelsel van de ECB, die lidstaat verplicht is actief en te goeder trouw deel te nemen aan onderhandelingen die erop zijn gericht een dergelijk akkoord met die instelling te sluiten.

2. Artikel 4, lid 3, VEU moet aldus worden uitgelegd dat wanneer bij een rechter van een lidstaat een procedure wordt ingeleid door een belanghebbende die verzoekt om overdracht van de in het pensioenstelsel van deze lidstaat opgebouwde pensioenrechten aan het pensioenstelsel van de ECB, deze rechter alle maatregelen moet nemen waarin de relevante nationale procedureregels voorzien, teneinde de administratieve autoriteiten te dwingen actief en te goeder trouw deel te nemen aan onderhandelingen die erop zijn gericht een akkoord te sluiten met de ECB en over te gaan tot de gevraagde overdracht. Die rechter moet tevens nagaan of de betrokken lidstaat aansprakelijk kan worden gesteld voor schending van het beginsel van loyale samenwerking wegens een verzuim om deze verplichtingen na te komen.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HvJ
Datum instantie
7 juli 2022
Rolnummer
C‑404/21
ECLI
ECLI:EU:C:2022:542
bwbv0001506&artikel=45,bwbv0001506&artikel=48

Naar de bovenkant van de pagina