Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De minister van Buitenlandse Zaken heeft het op 24 maart 2021 ondertekende Protocol tot wijziging van het belastingverdrag met Duitsland ter stilzwijgende goedkeuring naar de Tweede Kamer gezonden.


Daarin zijn afspraken gemaakt over het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.


Met dit protocol wordt de verdeling van heffingsrechten over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onder andere om het zogenoemde Krankengeld (uitkering bij ziekte) en Elterngeld (uitkering voor ouders met jonge kinderen). Hiermee wordt bereikt dat in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook mag belasten. Deze regel zorgt er daarmee onder meer voor dat Duitse nettosocialezekerheidsuitkeringen niet in Nederland belast worden terwijl deze in Duitsland vrijgesteld zouden zijn.


Daarnaast hebben Duitsland en Nederland afspraken gemaakt die voorkomen dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Dit is gedaan door antimisbruikbepalingen van het zogenoemde BEPS-project tegen belastingontwijking op te nemen, waarmee het Verdrag Nederland-Duitsland ook voldoet aan de minimumstandaard van dit project.


Nederland en Duitsland verkennen los van dit wijzigingsprotocol nog of het mogelijk is om voor de thuiswerkdagen van grensarbeiders een specifieke regeling in het belastingverdrag overeen te komen. Nederland heeft met Duitsland wel al tijdelijke afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in coronatijd.


In Nederland en Duitsland wordt het wijzigingsprotocol nu ter goedkeuring voorgelegd aan beide parlementen. Na goedkeuring in beide landen, zal het verdrag van toepassing worden.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
1 november 2021
Rolnummer
MINBUZA-2021.948189
NLF-nummer
NLF 2021/2145
Aflevering
11 november 2021

X