Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(63)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(1)
  • Recent(2)

X (belanghebbende) is een regionale netbeheerder voor elektriciteit en gas met als verzorgingsgebied de provincie Zeeland en eigenaar van het elektriciteitsnetwerk van de gemeente Hulst. Aan X is voor het jaar 2016 een aanslag precariobelasting opgelegd. De aanslag is opgelegd voor 344.060 strekkende meter elektriciteitskabels en bedraagt € 540.174.

X heeft beroep ingesteld inzake deze aanslag.

Hof Den Haag heeft in een procedure over de aanslag precariobelasting 2015 geoordeeld dat de gemeente een contractuele gedoogplicht heeft die aan (een deel van) de heffing van precariobelasting in de weg staat. De aanslag is in die procedure verminderd (uitspraak 26 september 2017, 16/00583, ECLI:NL:GHDHA:2017:2784, NLF 2017/2351). De Hoge Raad heeft het tegen de uitspraak van het Hof ingestelde cassatieberoep met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond verklaard.

In de onderhavige zaak over de precariobelasting 2016 is sprake van dezelfde partijen en van hetzelfde geschilpunt, namelijk de gedoogplicht in het kader van de precariobelasting. Rechtbank Zeeland-West-Brabant stelt vast dat zich in de rechtsbetrekking tussen partijen in 2016 geen essentiële wijzigingen hebben voorgedaan. Zij volgt de Heffingsambtenaar niet in zijn standpunt dat de onderhavige zaak substantieel verschilt van de zaak over 2015. De beslissing van het Hof over de meetmethode en de derdenwerking heeft bindende kracht in dit geschil.

De Rechtbank oordeelt dat het gezag van gewijsde niet doorbroken mag worden. Daaruit volgt dat ook in dit geval ten aanzien van kabels in de percelen met ATO’s (Aansluit- en transportovereenkomsten afnemer) sprake is van gedogen in de zin van artikel 4, aanhef en onderdeel c, Verordening precariobelasting 2016. De aanslag wordt verminderd tot een bedrag van € 25.606,70 op de grondslag van 16.310 meter kabel.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
13 december 2021
Rolnummer
19/1827
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2021:6348
NLF-nummer
NLF 2022/0084
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0005416&artikel=228

X