Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(8)
  • Commentaar NLFiscaal(9)
  • Literatuur(2)
  • Recent

X (bv; belanghebbende) drijft een transportonderneming. Over het jaar 2015 bedraagt de loonsom van X € 24.440.483.

Op grond van artikel 8, lid 5, Wet VpB 1969 heeft X in haar aangifte 0,4% van haar loonsom, zijnde € 97.762, aangemerkt als niet-aftrekbare kosten.

X heeft in bezwaar en beroep betoogd dat de niet-aftrekbare kosten, met toepassing van artikel 3.15, lid 5, Wet IB 2001, op 26,5% van € 75.425 = € 19.987 gesteld moeten worden, waarbij de op grond van de cao voor de transportbranche aan chauffeurs toegekende daggeldvergoedingen ten bedrage van € 1.135.430 buiten de berekening worden gelaten. De daggeldvergoedingen behoren sinds 2010 in beginsel tot het belastbaar loon, en belastbaar loon valt blijkens de wetsgeschiedenis niet onder de aftrekbeperking, aldus X.

Rechtbank Noord-Holland heeft dit betoog niet gevolgd. Voor zover een gerichte vrijstelling van toepassing is, zoals in casu, dienen de kosten naar de bedoeling van de wetgever, zoals de Rechtbank deze verstaat, onder de aftrekbeperking te vallen. X heeft hoger beroep ingesteld, maar Hof Amsterdam bevestigt het oordeel van de Rechtbank.

Dat de in geschil zijnde daggeldvergoedingen tot het belastbaar loon behoren, maakt niet dat deze vergoedingen, voor zover zij vallen onder de termen van artikel 3.15, lid 1, Wet IB 2001 (in casu gaat het dan om ‘voedsel’ en ‘drank’), buiten het bereik van de aftrekbeperking van artikel 3.15 Wet IB zouden vallen. Het Hof acht X voorts niet geslaagd in het bewijs dat wellicht een gedeelte van de daggeldvergoedingen buiten het bereik van artikel 3.15 Wet IB zou vallen, omdat dat gedeelte geen betrekking zou hebben op ‘voedsel’ of ‘drank’.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
16 februari 2021
Rolnummer
20/00261
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:651
Auteur(s)
Willem Boei
Hoge Raad/Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2021/0831
Aflevering
22 april 2021
Judoreg
NFB4270
bwbr0002672&artikel=8&lid=5,bwbr0011353&artikel=3.15,bwbr0011353&artikel=3.15&lid=5,bwbr0002672&artikel=8&lid=5,bwbr0011353&artikel=3.15

X