Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Aan de exploitant van een kantoor met een oppervlakte van 20 m2 in Amsterdam Centrum is voor het jaar 2004 een aanslag reinigingsrecht voor bedrijfsafval opgelegd van 613,33 euro. In het onderhavige geval is strijd met het voorschrift van artikel 229b, lid 1, van de Gemeentewet ontstaan doordat in de raming van de lasten van de inzameling van bedrijfsvuil één of meer posten zijn opgenomen die niet dienen ter dekking van de kosten van deze inzameling. In zo'n geval geldt in beginsel dat de tariefstelling in de gemeentelijke verordening slechts partieel onverbindend is, namelijk voor zover de geraamde baten uitgaan boven de geraamde lasten. Het is echter ook mogelijk dat de tariefstelling in de gemeentelijke verordening geheel onverbindend is. Daarvan is sprake indien a) het de gemeente op voorhand duidelijk moet zijn geweest dat de desbetreffende post(en) niet diende(n) ter dekking van de kosten waarvoor het recht wordt geheven, en bovendien b) na de eliminatie van de desbetreffende bedragen uit de lastenraming, de geraamde baten in betekenende mate uitgaan boven het gecorrigeerde bedrag van de geraamde lasten. Voorts moet dan nog worden vastgesteld dat de geraamde baten in betekenende mate uitgaan boven de geraamde lasten. De zaak is verwezen. Conform A-G Niessen.
Belastingtijdvak
2004
Instantie
HR
Datum instantie
10 april 2009
Rolnummer
43.747
ECLI
ECLI:NL:HR:2009:BC3691

X