Direct naar content gaan

Samenvatting

De Ontvanger heeft op 6 september 2019 per post een dwangbevel als bedoeld in artikel 12 IW 1990 aan X (belanghebbende), woonachtig in Slowakije, betekend met bevel tot betaling van een aan hem opgelegde belastingaanslag en de daarbij gegeven boetebeschikking. In dat dwangbevel heeft de Ontvanger X op de voet van artikel 3, lid 1, Kostenwet voor die betekening bij beschikking een bedrag van € 154 in rekening gebracht.

X heeft bezwaar gemaakt tegen de betekeningskosten en de Ontvanger in gebreke gesteld wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

X heeft cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van Hof Den Bosch betreffende de in rekening gebrachte kosten van vervolging en zijn verzoek om toekenning van een dwangsom wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar.

Voor zover X opkomt tegen het oordeel van het Hof dat hij de Ontvanger prematuur in gebreke heeft gesteld, is dat terecht. Niet de datum van verzending van de ingebrekestelling is bepalend, maar de datum van ontvangst daarvan door het bestuursorgaan. Het Hof heeft dit miskend.

De Hoge Raad oordeelt verder dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de Ontvanger aan X terecht betekeningskosten in rekening heeft gebracht omdat hij niet van te voren is aangemaand. De bewijslast houdt namelijk mede in dat de Ontvanger aannemelijk moet maken aan welk postvervoerbedrijf het desbetreffende poststuk is aangeboden (vgl. HR 17 juni 2022, 20/02700, ECLI:NL:HR:2022:875, NLF 2022/1335, met noot van Van Hoek, r.o. 2.5.1). Daarvan is in casu geen sprake.

Wat betreft de dwangsom wordt de zaak verwezen naar Hof Arnhem-Leeuwarden. Het verwijzingshof moet opnieuw beoordelen of de Ontvanger een dwangsom wegens niet tijdig beslissen op het bezwaar heeft verbeurd.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2019
Instantie
HR
Datum instantie
26 mei 2023
Rolnummer
21/04591
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:785
Auteur(s)
mr. J.J. Vetter
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2023/1265
Aflevering
8 juni 2023
Judoreg
NFB5806
bwbr0004770&artikel=12,bwbr0005537&artikel=4:17,bwbr0005537&artikel=7:10,bwbr0005537&artikel=8:70,bwbr0004770&artikel=12,bwbr0005537&artikel=4:17,bwbr0005537&artikel=7:10

Naar de bovenkant van de pagina