Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Deze procedure is aangevangen met een verzoek van X (belanghebbende) op grond van artikel 40 en 40b Wet WOZ aan de Heffingsambtenaar om gegevens te verstrekken over de waarde van vijf percelen. De Heffingsambtenaar wees aanvankelijk dit verzoek af (primair besluit), maar verstrekte later alsnog gegevens over vier percelen. De gegevens over het laatste perceel verstrekte de Heffingsambtenaar niet. Toen had X tegen het primair besluit al bezwaar gemaakt. Omdat hij geen reactie kreeg op zijn bezwaarschrift, heeft hij beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op zijn bezwaar.

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat in de Wet WOZ niet voorgeschreven is dat een beslissing op een informatieverzoek op de voet van artikel 40b Wet WOZ (thans artikel 40a Wet WOZ) wordt genomen bij voor bezwaar vatbare beschikking, zodat een tegen een dergelijke beslissing gericht bezwaar niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Rechtbank Amsterdam heeft daarom terecht beslist dat het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Als gevolg van de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar heeft X geen recht op kostenvergoeding voor de bewaarfase, aangezien (zoals de Rechtbank terecht heeft overwogen) het primaire besluit niet is herroepen als bedoeld in artikel 7:15, lid 2, Awb.

De Rechtbank heeft verder met juistheid overwogen dat de dwangsomregeling van artikel 4:17 Awb niet van toepassing is op informatieverzoeken. Het Hof verstaat de beslissing van de Rechtbank in die zin dat het door X aangewende rechtsmiddel (het bezwaar) tegen de dwangsombeslissing niet-ontvankelijk is en dat het daartegen gerichte beroep ongegrond is.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
21/00269; 21/00270
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1830
NLF-nummer
NLF 2022/1473
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0007119&artikel=40a,bwbr0007119&artikel=40a

Naar de bovenkant van de pagina