Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(50)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(7)

Aan X (belanghebbende) zijn met dagtekening 30 juni 2015 twee naheffingsaanslagen in de omzetbelasting opgelegd. Bij elk van die aanslagen is een boetebeschikking gegeven. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de door X tegen die naheffingsaanslagen en boetebeschikkingen gemaakte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.


X heeft in beroep bij Rechtbank Den Haag de niet-ontvankelijkverklaring bestreden met de stelling dat hij op 29 juli 2015, voor het verstrijken van de bezwaartermijn, bezwaarschriften tegen de naheffingsaanslagen en de boetebeschikkingen ter post heeft bezorgd.


De Rechtbank heeft geoordeeld dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat al op 29 juli 2015 bezwaar is gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetebeschikkingen en dat de Inspecteur de bezwaren terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.


Hof Den Haag heeft het oordeel van de Rechtbank bevestigd.


Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dit gegrond.


X heeft tegen de boetebeschikkingen bezwaar gemaakt vóór 1 augustus 2019. In zo’n geval blijven in fiscale boetezaken de bewijsregels van toepassing die de Hoge Raad tot het arrest van 5 juli 2019 (18/01961, ECLI:NL:HR:2019:1102, r.o. 2.7) hanteerde voor de beoordeling of het bezwaar tijdig is gemaakt. Volgens die oude bewijsregels behoefde X slechts te stellen dat hij een bezwaarschrift tegen een boetebeschikking tijdig ter post heeft bezorgd, dan wel dat en op welke grond een eventuele termijnoverschrijding niet aan hem is toe te rekenen. De niet-ontvankelijkheid kan dan slechts worden uitgesproken indien de onjuistheid van een dergelijke stelling is bewezen. Het Hof heeft dit miskend.


De zaak is verwezen naar Hof Amsterdam.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2011-2013
Instantie
HR
Datum instantie
5 november 2021
Rolnummer
21/00037
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1648
Auteur(s)
Yola Geradts
Geradts & Vetter Advocaten
NLF-nummer
NLF 2021/2161
Aflevering
18 november 2021
Judoreg
NFB4643
bwbr0002320&artikel=22j,bwbr0005537&artikel=6:7,bwbr0005537&artikel=6:8

X