Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(75)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(15)

X (bv; belanghebbende) exploiteert als franchisenemer een supermarkt. De Inspecteur heeft X met toepassing van artikel 95 Wfsv ingedeeld in sector 17 (Detailhandel en ambachten).

X heeft de Inspecteur verzocht haar met toepassing van artikel 5.4 Regeling Wfsv (de concernregeling) met ingang van januari 2015 in te delen in sector 19 (Grootwinkelbedrijf). De Inspecteur is ervan uitgegaan dat de concernregeling van toepassing is, maar heeft de indeling in sector 17 gehandhaafd en het verzoek afgewezen.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onder meer overwogen dat de Inspecteur de hem bij de toepassing van de concernregeling toekomende beoordelingsvrijheid op redelijke wijze heeft ingevuld door te wijzen op een consistente uitvoeringspraktijk.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond.

Bij toepassing van de concernregeling is de hoofdregel dat de betrokken werkgevers worden ingedeeld in de sector waaronder de werkzaamheden ressorteren waarvoor door de gezamenlijke werkgevers het grootste bedrag aan premieplichtig loon wordt betaald of vermoedelijk zal worden betaald. Uit de door het Hof vastgestelde feiten volgt dat het grootste deel van het door de groep van franchisegever en franchisenemers betaalde premieplichtige loon betrekking heeft op werkzaamheden binnen sector 17.

Onder die omstandigheid zou indeling in een andere sector dan sector 17 alleen mogelijk zijn in verband met de maatschappelijke functie van de groep als geheel. Om de redenen genoemd in onderdeel 5.1 van de (gemeenschappelijke) bijlage bij de conclusies van A-G Wattel (NLF 2021/0023, met noot van Werger) zou waardering van die maatschappelijke functie niet tot indeling in een andere sector dan sector 17 hebben kunnen leiden, aldus de Hoge Raad.

Rubriek(en)
Sociale verzekeringen
Belastingtijdvak
2015 e.v.
Instantie
HR
Datum instantie
8 oktober 2021
Rolnummer
20/01377
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1356
Auteur(s)
Gabriëlle van de Ven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/1970
Aflevering
21 oktober 2021
Judoreg
NFB4588
bwbr0017745&artikel=95,bwbr0017745&artikel=95,bwbr0019150&artikel=5.4,bwbr0019150&artikel=5.4,bwbv0001001&artikel=1,bwbv0001001&artikel=1

X