Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze uitspraak betreft een zogenoemde overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ABRvS). De ABRvS heeft in deze zaak ingestemd met een verzoek van de korpschef van de politie om bepaalde dossierstukken in de hogerberoepsprocedure geheim te houden ex artikel 8:29 Awb. Als zo’n verzoek om ‘beperkte kennisgeving’ wordt ingewilligd kan alleen de ABRvS van de inhoud kennisnemen, en worden de stukken niet naar de wederpartij gestuurd.

Het gaat in deze zaak feitelijk om het besluit van de korpschef om intrekking van een jachtakte en het wapenverlof van twee inwoners uit Veendam. De korpschef deed dat, omdat hij de mannen van wapenhandel verdenkt. De mannen komen in hoger beroep bij de ABRvS. De korpschef deed daarbij het verzoek dat alleen de ABRvS kennis mag nemen van de processen-verbaal van een onderzoek naar het telefoonverkeer van de mannen en de processen-verbaal van de verhoren van de getuigen.

De korpschef deed dat met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van andere betrokkenen, zoals de getuigen, en vanwege het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

De ABRvS oordeelt met de korpschef dat deze belangen zwaarder wegen dan het belang van de twee inwoners om hiervan kennis te nemen.

Feiten

Op 10 juni jl. wees de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) een overzichtsuitspraak over beperkte kennisneming van stukken als bedoeld in artikel 8:29 Awb. In deze uitspraak geeft de ABRvS duidelijkheid over hoe verzoeken om beperkte kennisneming als in artikel 8:29 Awb worden getoetst, welke eisen een dergelijk verzoek kent en wie dat kan indienen.

De aanleiding van de zaak heeft betrekking op een besluit van de korpschef van de politie om de jachtakte en het wapenverlof van twee inwoners uit Veendam in te trekken wegens verdenking van wapenhandel. De desbetreffende inwoners gaan tegen dit besluit in hoger beroep. In de hogerberoepsprocedure doet de korpschef op grond van artikel 8:29 Awb een verzoek om beperkte kennisneming van enkele processtukken (processen-verbaal van telefoonverkeer van de twee inwoners en getuigenverklaringen). Het inwilligen van een dergelijk verzoek houdt in dat alleen de rechter kennis mag nemen van die processtukken en dat de wederpartij de stukken niet mag inzien. Dit verzoek werd door de korpschef gedaan met het oog op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van andere betrokkenen, waaronder getuigen, en in het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Raad van State
Datum instantie
10 juni 2020
Rolnummer
202001087/2/A3 en 202001097/2/A3
ECLI
ECLI:NL:RVS:2020:1367
Auteur(s)
Khadija Bozia
BNB Advocatuur
NLF-nummer
NLF 2020/1640
Aflevering
23 juli 2020
Judoreg
NFB3596
bwbr0005537&artikel=8:29,bwbr0005537&artikel=8:29&lid=1,bwbr0005537&artikel=8:29&lid=5,bwbr0005537&artikel=8:29

Naar de bovenkant van de pagina