Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(5)
  • Jurisprudentie(496)
  • Commentaar NLFiscaal(13)
  • Literatuur(13)
  • Recent(30)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) heeft twee rekeningen bij een bank, te weten een niet-geblokkeerde beleggingsrekening en een geblokkeerde pensioenrekening. Op 27 december 2016 heeft X € 17.000 gestort op de beleggingsrekening. X heeft het bedrag in de aangifte IB/PVV 2016 afgetrokken als lijfrentepremie. De aanslag is conform de aangifte opgelegd. Op 13 december 2017 heeft X de bank gevraagd het voornoemde bedrag door te storten naar de pensioenrekening. De bank heeft X laten weten dat dit alleen kan als de Belastingdienst daarvoor toestemming zou geven. Per brief van 14 december 2017 heeft X om deze toestemming gevraagd. De Inspecteur heeft per brief van 31 augustus 2018 gereageerd op het verzoek. Doorstorting is mogelijk, maar niet met terugwerkende kracht. Tevens is een navorderingsaanslag aangekondigd en opgelegd omdat de lijfrente ten onrechte in aftrek is gebracht. Overboeking van het bedrag van de beleggingsrekening naar de pensioenrekening heeft niet plaatsgevonden.


In geschil is of X een bedrag van € 16.715 in aftrek mag brengen als premielijfrente ex artikel 3.126a, lid 1, Wet IB 2001 en, zo nee, of een nieuw feit ex artikel 16 AWR ontbreekt.


Hof Amsterdam bevestigt het oordeel van Rechtbank Noord-Holland dat aftrek niet mogelijk is. Dat het bedrag per abuis op de niet-geblokkeerde bankrekening is gestort komt voor rekening en risico van X. Er is niet voldaan aan het vereiste van artikel 3.126a, lid 1, Wet IB 2001 dat sprake moet zijn van een geldstorting op een geblokkeerde rekening waarna de belastingplichtige er niet meer bij kan. Evenals de Rechtbank acht het Hof sprake van een nieuw feit om na te vorderen. Er was geen aanleiding voor een nader onderzoek. Volgens het Hof bestond de niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid dat de gegevens in de aangifte juist waren.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
21 september 2021
Rolnummer
20/00519
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:2738
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0011353&artikel=3.126a

X