Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de eerder aangekondigde nota van wijziging bij het wetsvoorstel ‘Implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie’ (DAC7) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Met deze nota van wijziging wordt het wetsvoorstel op drie punten gewijzigd. De uitwisseling van gegevens met niet-EU-lidstaten wordt geregeld en er wordt een technische omissie hersteld. Verder wordt geregeld dat de verplichtingen op grond van het wetsvoorstel ook in binnenlandse situaties zullen gelden.

Nu deze nota van wijziging is ingediend, heeft de staatssecretaris de Kamer verzocht om de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel af te ronden.

Over het wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken via deze platformen.

Naast deze verplichting bevat het wetsvoorstel ook een aantal wijzigingen die niet specifiek gericht zijn op digitale platformen, maar de manier van gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij gezamenlijke onderzoeken door meerdere EU-lidstaten en gegevensbescherming bij een datalek.

Met dit wetsvoorstel wordt de EU-richtlijn transparantie inzake inkomsten via de digitale platformeconomie en overige aanpassingen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Ook de andere EU-lidstaten zullen deze richtlijn op vergelijkbare wijze implementeren.

Inwerkingtreding

Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2023 in werking, met uitzondering van de nieuwe artikelen 10bis, 10ter en 27a, waarvan de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2024 is.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2022
Rolnummer
36 063
NLF-nummer
NLF 2022/1815
Aflevering
22 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina