Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(4)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(46)
  • Commentaar NLFiscaal(6)
  • Literatuur(2)
  • Recent(2)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

X (belanghebbende) is op 1 november 2015 naar Costa Rica geëmigreerd. Hij heeft tot en met 31 oktober 2015 € 64.046 aan loon genoten van A. Vanaf 1 november 2015 heeft X € 17.362 aan loon genoten van B. De werkzaamheden in laatstgenoemde dienstbetrekking zijn in Costa Rica verricht.

De Inspecteur meent dat in 2015 ook het loon uit Costa Rica onderdeel uitmaakte van het arbeidsinkomen bij de berekening van de arbeidskorting en heeft op die basis de aanslag IB/PVV 2015 opgelegd. Rechtbank Gelderland deelde de andersluidende mening van X en heeft de aanslag verminderd. Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde deze uitspraak waarop de staatssecretaris cassatieberoep heeft ingesteld. Het middel betoogt dat het inkomen dat X in 2015 na zijn emigratie in Costa Rica heeft genoten, deel uitmaakt van zijn arbeidsinkomen en daarom mede van belang is voor de vaststelling van de hoogte van de arbeidskorting. De arbeidskorting beoogt rekening te houden met de draagkracht van de belastingplichtige, aldus de staatssecretaris.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond. Er zijn onvoldoende redenen om aan te nemen dat het begrip arbeidsinkomen in artikel 8.1, lid 1, aanhef en onderdeel e, Wet IB 2001 zo moet worden uitgelegd dat daaronder mede moeten worden begrepen inkomsten die door een niet-inwoner van Nederland zijn genoten en die niet in Nederland belastbaar zijn.

Conform Conclusie A-G Niessen (NLF 2021/0428, met noot van Thomas).

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2015
Instantie
HR
Datum instantie
17 december 2021
Rolnummer
20/00799
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:1893
Auteur(s)
Edwin Thomas
Tilburg University/Zelfstandig belastingadviseur
NLF-nummer
NLF 2022/0001
Aflevering
6 januari 2022
Judoreg
NFB4723
bwbr0011353&artikel=7.2&lid=2,bwbr0011353&artikel=8.1,bwbr0011353&artikel=8.11&lid=1,bwbr0002471&artikel=2&lid=3

X