Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de kabinetsreactie n.a.v. het rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting’ van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals, op 15 september 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het kabinet steunt de aanbevelingen van de Adviescommissie om meer in te zetten op internationale samenwerking en om meer transparantie te verkrijgen in de effectieve belastingdruk van bedrijven. Het kabinet zet zich hiervoor in internationaal verband in. De Adviescommissie schetst verder maatregelen die kunnen bijdragen aan evenwichtige belastingheffing van multinationals, door een ‘basisvariant’ van unilaterale maatregelen voor te stellen met als doel het creëren van een ondergrens in de vennootschapsbelasting en het elimineren van mismatches. Deze ‘basisvariant’ spreekt het kabinet aan. Om die reden zal dit kabinet twee belangrijke maatregelen nader uitwerken in wetgeving. Bij de verdere uitwerking van deze maatregelen vindt nog een toetsing plaats op de uitvoeringsgevolgen voor de Belastingdienst. Wat betreft de overige geschetste maatregelen is eerst nader onderzoek of internationale consensus gewenst.

Deze kabinetsperiode nog twee wetsvoorstellen

Het rapport bevat naar de mening van het kabinet een aantal belangrijke aanknopingspunten voor een robuuster stelsel van belastingheffing van multinationals. Het kabinet komt daarom nog deze kabinetsperiode met wetgeving om twee belangrijke maatregelen uit de door de Adviescommissie voorgestelde basisvariant met unilaterale maatregelen per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Met de eerste maatregel wordt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting boven een bedrag van € 1 miljoen beperkt tot maximaal 50% van de belastbare winst in combinatie met een onbeperkte voorwaartse verliesverrekeningstermijn. Dit wetsvoorstel is op 15 september 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Met de tweede maatregel – die in het voorjaar van 2021 in een afzonderlijk wetsvoorstel zal worden aangeboden aan de Kamer – wordt het arm’s length-beginsel effectief niet langer toegepast indien dit leidt tot een verlaging van de belastbare winst in Nederland (ook wel aangeduid als informeel kapitaal), voor zover het andere land dat bij de transactie is betrokken de corresponderende correctie niet of voor een lager bedrag in zijn belastinggrondslag betrekt.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Rolnummer
2020-0000169545
Auteur(s)
Anne Jorritsma
JSA Tax Consultancy
NLF-nummer
NLF 2020/2025
Aflevering
24 september 2020
Judoreg
NFB3689
bwbr0002672&artikel=15c,bwbr0002672&artikel=15c,bwbr0002672&artikel=13,bwbr0002672&artikel=13&lid=1,bwbr0002672&artikel=13ab&lid=3,bwbr0002672&artikel=13ab&lid=5,bwbr0002672&artikel=13ba,bwbr0002672&artikel=13ba,bwbr0002672&artikel=13d,bwbr0002672&artikel=13d&lid=2,bwbr0002672&artikel=13d&lid=5,bwbr0002672&artikel=13d,bwbr0002672&artikel=13e,bwbr0002672&artikel=13e,bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002672&artikel=15,bwbr0002672&artikel=15ah,bwbr0002672&artikel=15ah,bwbr0002672&artikel=28c,bwbr0002672&artikel=28c,bwbr0002672&artikel=33b,bwbr0002672&artikel=33b

Naar de bovenkant van de pagina