Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(11)
  • Jurisprudentie(156)
  • Commentaar NLFiscaal(4)
  • Literatuur(35)
  • Recent(55)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

X (belanghebbende) is op 20 april 2018 strafrechtelijk veroordeeld voor, kort gezegd, de handel in chemische stoffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs.

Rechtbank Gelderland heeft in een uitspraak over aan X opgelegde aanslagen IB/PVV 2015 en 2016 – voor zover hier van belang – geoordeeld dat een redelijke schatting van de inkomsten uit het criminele samenwerkingsverband meebrengt dat de belastingaanslag IB/PVV 2015 moet worden verminderd tot een bedrag berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 1.086.589. Voor het jaar 2016 is een inkomen uit sparen en beleggen in aanmerking genomen van € 41.862.

De onderhavige procedure heeft betrekking op aan X opgelegde aanslagen over de jaren 2017 en 2018.

Het geschil spitst zich toe op correcties in het inkomen uit sparen en beleggen van resp. € 104.648 en € 100.948 en daarbij opgelegde vergrijpboetes van resp. € 94.176 en € 86.205.

Tussen partijen is in geschil of X vermogen heeft en hoe groot het vermogen is. Rechtbank Gelderland gaat er om proceseconomische redenen bij haar beoordeling veronderstellenderwijs van uit dat X beschikt over het door de Inspecteur gestelde vermogen.

De Inspecteur is er volgens de Rechtbank niet in geslaagd aannemelijk te maken dat X werkelijk rendement heeft behaald. Gelet op het Box 3-arrest HR 24 december 2021, 21/01243, ECLI:NL:HR:2021:1963, NLF 2022/0106, met noot van Dusarduijn, ziet de Rechtbank daarom aanleiding om rechtsherstel te bieden voor de jaren 2017 en 2018 door uit te gaan van een werkelijk rendement van nihil, zodat het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen moet worden verminderd naar nihil. Omdat de opgelegde boetes zien op het onjuist dan wel onvolledig aangeven van inkomen uit sparen en beleggen voor de jaren 2017 en 2018, en dat inkomen door de Rechtbank op nihil wordt gesteld, worden ook de boetes vernietigd.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2017-2018
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
30 mei 2022
Rolnummer
21/917; 21/918
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2701
NLF-nummer
NLF 2022/1154
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2

X