Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Richtlijn 2011/16 (DAC6) vormt een van de pijlers van de bestrijding van agressieve fiscale planning en is afgestemd op de maatregelen die de OESO op mondiaal niveau heeft genomen om de fiscale transparantie te vergroten en belastingontwijking en ‑ontduiking tegen te gaan. In dit verband is in die richtlijn voorzien in de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende fiscale constructies, waarbij een meldingsplicht voor fiscale intermediairs is ingesteld om het opzetten of toepassen van agressieve fiscale planningsconstructies te ontmoedigen.

De onderhavige zaak draait om de omvang van de bescherming van het beroepsgeheim van advocaten die als ‘intermediair’ deelnemen aan het opzetten van fiscale constructies en de meldings- en kennisgevingsplicht die op hen rust krachtens DAC6. Het onderhavige verzoek van het Grondwettelijk Hof (België) om een prejudiciële beslissing betreft de geldigheidstoetsing aan artikel 7 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest) van artikel 8 bis ter DAC6, op grond waarvan de ‘advocaat-intermediair’, die vanwege het beroepsgeheim is vrijgesteld van de meldingsplicht, iedere andere intermediair in kennis moet stellen van diens meldingsverplichtingen jegens de belastingautoriteiten, waardoor deze meldingsplicht derhalve automatisch rust op de andere intermediair of intermediairs.

Volgens A-G Rantos is hiermee geen sprake van het door artikel 7 Handvest gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven, op voorwaarde dat de naam van die advocaat bij de nakoming van de meldingsplicht niet aan de belastingautoriteiten wordt meegedeeld.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2013 e.v.
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
5 april 2022
Rolnummer
C‑694/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:259
Auteur(s)
Tom Noë
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2022/1001
Aflevering
26 mei 2022
Judoreg
NFB5029

Naar de bovenkant van de pagina