Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 15 september 2020 is in de aanbiedingsbrief van het pakket Belastingplan 2021 aangekondigd dat het kabinet voornemens is per 1 januari 2022 een maatregel in te voeren waarbij de verrekening van dividendbelasting en naar prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting met vennootschapsbelasting wordt beperkt. De aanleiding hiertoe is het zogenoemde Sofina-arrest (HvJ 22 november 2018, C-575/17, ECLI:EU:C:2018:943). In de aanbiedingsbrief is ook een beleidsbesluit aangekondigd waarin vooruitlopend op en in afwijking van de aangekondigde wettelijke maatregel zal worden goedgekeurd dat de Inspecteur in lijn met het Sofina-arrest in bepaalde situaties teruggaaf van dividendbelasting en kansspelbelasting kan verlenen aan lichamen die buiten Nederland zijn gevestigd. Dit beleidsbesluit (Stcrt. 2020, 63398 van 4 december 2020) bevat deze goedkeuring en de daaraan verbonden voorwaarden, waarbij rekening is gehouden met de praktische uitvoerbaarheid van de goedkeuring. Dit besluit is op 5 december 2020 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
5 december 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
5 december 2020
Rolnummer
2020-24973
bwbr0002517&artikel=1,bwbr0002672&artikel=25,bwbr0002672&artikel=25a

Naar de bovenkant van de pagina