Direct naar content gaan

Samenvatting

Bij besluit van 30 april 2014 is de btw-identificatie van Promexor ambtshalve ingetrokken omdat er in haar over zes opeenvolgende maanden ingediende btw-aangiften geen belastbare handelingen waren vermeld. Promexor heeft haar activiteiten desondanks voortgezet.

Na de mededeling dat er een belastingcontrole over het tijdvak van 1 april 2014 tot en met 31 december 2017 zou worden verricht, heeft Promexor btw-aangiften ingediend. Op basis van die aangiften en zonder nader onderzoek heeft de belastingdienst op 19 april 2019 een executoriale titel afgegeven op grond waarvan hij een procedure van gedwongen tenuitvoerlegging tegen Promexor heeft ingeleid met uitvaardiging van een bevel tot betaling van de btw.

Krachtens de Roemeense regeling heeft de belastingplichtige van wie de btw-identificatie is ingetrokken geen recht op aftrek van de btw over de verrichte verwervingen, maar blijft deze onderworpen aan de verplichting om de geïnde btw te betalen. Promexor beschikt in casu niet over de mogelijkheid om de btw-aftrek met terugwerkende kracht uit te oefenen. Zij voldoet niet aan een formeel vereiste, aangezien haar bestuurder tevens vennoot is van een vennootschap die in een insolventieprocedure is verwikkeld.

Het HvJ acht de betreffende nationale regeling op grond waarvan de belastingdienst de belastingplichtige in een geval als in het hoofdgeding verplicht om de btw over haar belaste handeling te betalen, geoorloofd, mits de belastingplichtige een nieuwe btw-identificatie kan aanvragen en de voldane voorbelasting in aftrek kan brengen. De omstandigheid dat de bestuurder van de belastingplichtige vennoot is bij een andere vennootschap die in een insolventieprocedure is verwikkeld, kan als zodanig niet worden aangevoerd om deze belastingplichtige systematisch een nieuwe btw-identificatie te weigeren.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2014-2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 november 2021
Rolnummer
C‑358/20
ECLI
ECLI:EU:C:2021:936
Auteur(s)
Maria van Helden
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2021/2323
Aflevering
9 december 2021
Judoreg
NFB4696
celex32006l0112&artikel=168,celex32006l0112&artikel=168,celex32006l0112&artikel=213,celex32006l0112&artikel=213,celex32006l0112&artikel=214,celex32006l0112&artikel=214,celex32006l0112&artikel=273,celex32006l0112&artikel=273

Naar de bovenkant van de pagina