Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(50)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(4)
  • Recent(6)

De woning van X (belanghebbende) staat op grond, die in erfpacht is uitgegeven. De erfverpachter is de gemeente Amsterdam. Op de erfpacht zijn algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht van toepassing. De gemeente heeft op 31 mei 2017 ingestemd met een overstapregeling van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen 2017. Erfpachters kunnen bij de overstapregeling kiezen voor verschillende opties. Bij de berekening van de eeuwigdurende canon en de afkoop daarvan vormt de WOZ-waarde van de woning op de peildatum naar keuze 1 januari 2014 dan wel 1 januari 2015 de basis.

Aan X is voor het belastingjaar 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) een WOZ-beschikking afgegeven die inmiddels onherroepelijk vaststaat. X heeft op 29 september 2017 verzocht om een nieuwe beschikking voor het jaar 2015. De Heffingsambtenaar heeft dit geweigerd.

Bij Hof Amsterdam is in hoger beroep in geschil of de Heffingsambtenaar terecht heeft geweigerd een tweede WOZ-beschikking te geven. Het Hof verklaart het hoger beroep ongegrond. Het Hof verwijst naar het arrest HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:702. In dit arrest heeft de Hoge Raad het cassatieberoep tegen de uitspraak van dit Hof van 11 juli 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2442, met toepassing van artikel 81 RO ongegrond verklaard. X heeft geen recht op een tweede WOZ-beschikking.

Het tegen de afwijzing van het verzoek om afgifte van een tweede WOZ-beschikking gericht bezwaar is terecht kennelijk niet-ontvankelijk verklaard door de Heffingsambtenaar. Hij is geen dwangsom verschuldigd en kon afzien van het horen.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
9 november 2021
Rolnummer
21/00660
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2021:4105
NLF-nummer
NLF 2022/0083
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002320&artikel=26

X