Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

GL is een vennootschap met fiscale woonplaats in het Verenigd Koninkrijk (VK) die deel uitmaakt van Japan Tobacco Inc., een internationale groep ondernemingen die tabaksproducten distribueert in 130 landen wereldwijd.
GL heeft een geschil met de belastingdienst (VK) betreffende een aan GL opgelegde belasting die zij zonder recht op uitstel van betaling moet voldoen over twee transacties waarbij zij activa heeft overgedragen aan vennootschappen binnen dezelfde groep ondernemingen die hun fiscale woonplaats buiten het VK hebben. Die transacties betroffen de overdracht van intellectuele-eigendomsrechten op tabaksmerken aan een zustervennootschap van GL met fiscale woonplaats in Zwitserland (overdracht van 2011) en de overdracht van de aandelen van een dochteronderneming van GL aan haar in Nederland gevestigde indirecte moedermaatschappij (overdracht van 2014).
De Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber, VK) vraagt zich af of het niet toekennen van uitstel aan GL verenigbaar is met de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU) en het recht op vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU) en heeft hierover aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.
De onderhavige conclusie richt zich op de analyse van de derde, de vijfde en de zesde prejudiciële vraag.
A-G Rantos concludeert dat de betrokken regelingen verenigbaar zijn met de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU), aangezien het verschil in behandeling tussen nationale en grensoverschrijdende overdrachten van activa die onder bezwarende titel binnen een groep ondernemingen worden verricht in beginsel kan worden gerechtvaardigd door de noodzaak om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid te handhaven, zonder dat in de mogelijkheid van uitstel van belastingbetaling hoeft te worden voorzien om de evenredigheid van die beperking te waarborgen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2011, 2014
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
8 september 2022
Rolnummer
C‑707/20
ECLI
ECLI:EU:C:2022:654
bwbv0001506&artikel=49

Naar de bovenkant van de pagina