Direct naar content gaan

Samenvatting

Het una-viabeginsel dwingt de autoriteiten een keuze te maken tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bestraffing van een overtreding.

In deze zaak wordt verdachte X vervolgd voor het opzettelijk niet betalen van de verschuldigde omzetbelasting (artikel 69a AWR). De strafkamer van Hof Den Bosch heeft vastgesteld dat door de Inspecteur eerder aan X verzuimboetes als bedoeld in artikel 67c, lid 1, AWR zijn opgelegd wegens het niet (tijdig) betalen van de omzetbelasting over de in de tenlastelegging vermelde kwartalen.

Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat de op grond van artikel 67c AWR opgelegde verzuimboetes ‘hetzelfde feit’ betreffen als het feit waarvoor de verdachte wordt vervolgd op grond van artikel 69a AWR en dat de oplegging van de verzuimboetes daarmee in beginsel in de weg staat aan strafrechtelijke vervolging voor het niet (tijdig) voldoen van de in de aangiften aangegeven omzetbelasting over de in de tenlastelegging genoemde kwartalen.

Volgens de Hoge Raad is dit oordeel onjuist. Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen de aard en ernst van enerzijds de feiten die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van verzuimboetes op grond van artikel 67c, lid 1, AWR en anderzijds het tenlastegelegde, op artikel 69a, lid 1, AWR toegesneden feit. Dat komt onder meer tot uitdrukking in het in artikel 69a, lid 1, AWR neergelegde opzetvereiste en in de in artikel 69a lid 1 AWR genoemde maximale straffen, waaronder een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Gelet daarop kunnen zulke feiten in beginsel niet worden aangemerkt als hetzelfde feit in de zin van artikel 68 Sr. en artikel 243, lid 2, Sv. in verbinding met artikel 255, lid 1, Sv. (vgl. HR 15 maart 2022, 19/02761, ECLI:NL:HR:2022:364).

De Hoge Raad wijst de zaak terug naar Hof Den Bosch opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Conform Conclusie A-G Vegter.

Metadata

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
1 januari 2016 t/m 30 april 2018
Instantie
HR
Datum instantie
4 oktober 2022
Rolnummer
21/01817
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1364
Auteur(s)
Roel Kerckhoffs
OM Functioneel Parket
NLF-nummer
NLF 2022/2133
Aflevering
3 november 2022
Judoreg
NFB5310
bwbr0002320&artikel=69a,bwbr0002320&artikel=69a,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67c

Naar de bovenkant van de pagina