Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(63)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(8)

SGAM Banque (Frankrijk) is onderdeel van een fiscale eenheid waarvan Société Générale de moedermaatschappij is. SGAM Banque heeft voor de effecten van in Italië, het VK en Nederland gevestigde vennootschappen dividenden ontvangen, waarop in elk van die drie staten bronbelasting is ingehouden. SGAM Banque heeft deze bronbelasting verrekend met de door haar in Frankrijk verschuldigde vpb voor de in 2004 en 2005 afgesloten boekjaren. Na een boekencontrole heeft de belastingdienst de verrekening van een deel van die belastingkredieten betwist en het bedrag van de vpb verhoogd.

In het kader van een geding hierover vraagt de Conseil d’État zich af welke beoordelingsmarge de lidstaten hebben bij de vaststelling van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting die van toepassing is in geval van uitkering van buitenlandse dividenden aan een ingezeten vennootschap en die is gebaseerd op de toekenning van een belastingkrediet dat kan worden verrekend tot aan het bedrag van de belasting die in de staat van vestiging over die dividenden zou worden geheven. Zij heeft in dit kader aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld.

Het HvJ beantwoordt de vraag als volgt:

Artikel 63 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een regeling van een lidstaat waarbij, in het kader van een stelsel ter compensatie van de dubbele belasting van dividenden die door een aan de vennootschapsbelasting van die lidstaat onderworpen en in die lidstaat gevestigde vennootschap zijn ontvangen en waarop door een andere lidstaat belasting is ingehouden, aan een dergelijke vennootschap een belastingkrediet wordt verleend dat is begrensd tot het bedrag dat deze eerste lidstaat zou hebben ontvangen indien alleen die dividenden aan de vennootschapsbelasting waren onderworpen, zonder dat de belastingheffing in de andere lidstaat geheel wordt gecompenseerd.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2004-2005
Instantie
HvJ
Datum instantie
25 februari 2021
Rolnummer
C-403/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:136
Auteur(s)
Isabella de Groot
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF 2021/0580
Aflevering
18 maart 2021
Judoreg
NFB4195
bwbv0001506&artikel=63

X