Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(18)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(10)
  • Recent(4)

A bezat middellijk via E (bv) 49% van de aandelen in een concern. Het concern had twee activiteiten, het exploiteren van hoorcentra en optiekcentra. Door een herstructurering van het concern in 2011, een juridische (ruzie)splitsing, kreeg A middellijk alle aandelen van de vennootschappen met de activiteit ‘horen’. Na ongeveer twee jaar heeft A voormelde aandelen aan haar zoon (X; belanghebbende) geschonken.

X en de schenker hebben bij de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De Inspecteur heeft bij de aanslagregeling het standpunt ingenomen dat slechts voor 49% voldaan is aan de in artikel 35d, lid 1, aanhef en onderdeel c, SW 1956 geformuleerde bezitseis. Daarvan uitgaande heeft de Inspecteur de voorwaardelijke vrijstelling deels toegepast.

In hoger beroep is in geschil of de aanslag tijdig is vastgesteld en of – in het kader van de toepassing van BOR – is voldaan aan de bezitseis.

Hof Den Bosch oordeelt dat de aanslag binnen de aanslagtermijn van drie jaar is opgelegd. De Inspecteur kon uitgaan van de datum waarop de akte van schenking is gepasseerd.

Anders dan Rechtbank Zeeland-West-Brabant en de Inspecteur is het Hof van oordeel dat de BOR van toepassing is op 100% van de waarde van de aandelen en niet slechts voor wat betreft het oorspronkelijke belang van 49%. Het oorspronkelijke 49%-belang is door middel van de ruziesplitsing een 100%-belang geworden in de onderneming die als zodanig al vijf jaar in die vorm werd gedreven. Dan is niet relevant of en in hoeverre schenker voorheen slechts voor een gedeelte een belang had in die onderneming.

Voor dat geval is niet in geschil dat de aanslag moet worden verminderd tot een berekend naar een belaste verkrijging van € 283.210 na toepassing van de BOR voor een bedrag van € 1.599.733, uitgaande van 100% van de waarde van de aandelen.

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
17 september 2021
Rolnummer
19/00378
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:2883
Auteur(s)
Almer de Beer
Grant Thornton
NLF-nummer
NLF 2021/1922
Aflevering
14 oktober 2021
Judoreg
NFB4579
bwbr0002226&artikel=35d

X