Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) officieel ingegaan. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Een belangrijk verschil met de WOB is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief).

De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd. Daarnaast kan bij meer publieke organisaties een Woo-verzoek worden ingediend. Verder wijzen alle overheidsorganisaties een contactpersoon Woo aan. Deze helpt bij de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie door burgers en journalisten.

In de Woo zijn verschillende categorieën informatie – bijvoorbeeld wetten, convenanten en onderzoeksrapporten – opgenomen die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. De actieve openbaarmaking van al deze categorieën informatie is een omvangrijke operatie en zal daarom stap voor stap worden ingevoerd. Bestuursorganen moeten er voorts voor zorgen dat deze informatie voor iedereen op één digitale plek vindbaar en doorzoekbaar is. Dit is de website open.overheid.nl.

Met de Woo wordt er ook een nieuwe, onafhankelijke organisatie ingesteld, het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege zal adviseren over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie. Voorts kunnen er klachten worden ingediend.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Invordering
Belastingtijdvak
1 mei 2022 e.v.
Instantie
BZK
Datum instantie
1 mei 2022
Auteur(s)
Felix Peppelenbosch
NLFiscaal
NLF-nummer
NLF 2022/1000
Aflevering
26 mei 2022
Judoreg
NFB5028

Naar de bovenkant van de pagina