Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Deze nota van wijziging regelt dat de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel vervalt. In de memorie van toelichting en de nota naar aanleiding van het verslag is opgemerkt dat de terugwerkende kracht in de optiek van de initiatiefnemer noodzakelijk is om te voorkomen dat ondernemingen anticiperen op de voorgestelde exitheffing in de dividendbelasting door voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel te vertrekken naar een kwalificerende staat. De initiatiefnemer heeft steeds beseft dat het met terugwerkende kracht invoeren van de voorgestelde exitheffing in de dividendbelasting, die een verzwaring van de belastingheffing betekent, ingrijpend is voor vennootschappen en hun aandeelhouders die betrokken zijn bij één van de vier grensoverschrijdende reorganisaties waarop het wetsvoorstel ziet. Ook en vooral beseft de initiatiefnemer dat vennootschappen en hun aandeelhouders die thans een grensoverschrijdende reorganisatie overwegen in onzekerheid verkeren over de consequenties van die reorganisatie voor de heffing van de dividendbelasting gelet op het aanhangige wetsvoorstel.

Het besluit van de initiatiefnemer om de Kamer per 27 oktober 2021 te verlaten heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe belangenafweging tussen de eerbiediging van in het verleden uitgevoerde en tot inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog uit te voeren grensoverschrijdende reorganisaties enerzijds en de belangen van de schatkist anderzijds. Gelet op het feit dat het wetsvoorstel al meer dan een jaar geleden is ingediend en er nog geen zicht is op de wijze van verdere behandeling noch op de mogelijke datum van inwerkingtreding, meent de initiatiefnemer dat thans de belangen van vennootschappen en hun aandeelhouders zwaarder wegen en het niet gepast is hen langer in onzekerheid te laten met betrekking tot de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel. De initiatiefnemer wenst de voorgestelde terugwerkende kracht derhalve niet langer te handhaven. Het is nu aan de Kamer om de verdere behandeling van het wetsvoorstel te bepalen.

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
26 oktober 2021
Rolnummer
35 523
Auteur(s)
Roland Brandsma
PwC/ Universiteit van Amsterdam/Nyenrode
NLF-nummer
NLF 2021/2122
Aflevering
11 november 2021
Judoreg
NFB4639

X