Direct naar content gaan

Samenvatting

Een belastingplichtige heeft in 1990 bij een verzekeringsmaatschappij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten waarover hij in de jaren negentig tweemaal gegevens, waaronder de polis, aan de inspecteur heeft toegezonden. Hij heeft in de aangiften over 2001, 2002 en 2003 de betaalde premies telkens in mindering gebracht als lijfrentepremie. De aanslagen over 2001 en 2002 zijn vastgesteld zonder nader onderzoek. Naar aanleiding van de aangifte over 2003 is de inspecteur na een onderzoek gebleken dat de voorwaarden van de verzekering niet zijn aangepast aan de voorwaarden die met ingang van 2001 aan premieaftrek worden gesteld. Dit heeft geleid tot correctie van de premieaftrek voor 2003 en tot navorderingsaanslagen over 2001 en 2002. Het Hof heeft geoordeeld dat navordering over 2001 en 2002 niet is toegestaan op de grond dat de inspecteur bij de regeling van de primitieve aanslagen over die jaren een ambtelijk verzuim heeft begaan omdat de polis twee keer eerder aan de inspecteur was toegezonden en daarom in het dossier zat, dan wel had kunnen en moeten zitten. Tegen dit oordeel heeft de Staatssecretaris cassatie ingesteld. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof miskend dat ook indien de polis in het dossier zou hebben gezeten, dit voor de inspecteur geen reden zou hoeven te zijn geweest om aan de juistheid van de aftrekpost te twijfelen. Hij had er immers van mogen uitgaan dat een aanpassing van de polis zou hebben plaatsgevonden waartoe verzekeringsmaatschappijen hun verzekerden in het algemeen in de gelegenheid hadden gesteld. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep gegrond en doet de zaak zelf af. Hij stelt vast dat niet is gebleken van enige omstandigheid op grond waarvan de inspecteur bij de aanslagregeling over 2001 en 2002, na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van de aangiften, aan de juistheid van de onderwerpelijke aftrekpost in redelijkheid behoorde te twijfelen. Derhalve mocht hij, nadat bij de aanslagregeling over 2003 was komen vast te staan dat die aftrekpost ten onrechte was opgevoerd, voor de jaren 2001 en 2002 navorderen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2001-2002
Instantie
HR
Datum instantie
9 januari 2009
Rolnummer
07.10292
ECLI
ECLI:NL:HR:2009:BG9068
bwbr0002320&artikel=16&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina