Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Op grond van artikel 12 Wet bankenbelasting wordt het bedrag van de in artikel 9, lid 1 en 2, Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling iedere vijf kalenderjaren geïndexeerd, startend per 1 januari 2018. Het bedrag van de doelmatigheidsvrijstelling is abusievelijk nog niet geïndexeerd per 1 januari 2023. De onderhavige regeling (Stcrt. 2023, 7968 van 15 maart 2023) bewerkstelligt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 de vereiste indexatie van het bedrag van de in artikel 9, lid 1 en 2, Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling.

Forfaitaire rendementspercentages 2022 in de Wet rechtsherstel box 3

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald. Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Op grond van artikel 4, lid 1 en 2, Wet rechtsherstel box 3 worden de forfaitaire rendementspercentages voor de categorieën banktegoeden en schulden voor het kalenderjaar 2022 na afloop van het kalenderjaar 2022 vastgesteld. Dit wordt door middel van deze regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 bewerkstelligd.

Uitvoeringsgevolgen

De onderhavige regeling is door de Belastingdienst beoordeeld met de uitvoeringstoets. De uitvoeringsgevolgen zijn beschreven in bijgaande uitvoeringstoets. De voorgestelde aanpassingen zijn uitvoerbaar.

Inwerkingtreding

Deze regeling is met ingang van 16 maart 2023 in werking getreden, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot en met 1 januari 2023 en artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2022.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
22 februari 2023
Rolnummer
2023-0000004070
NLF-nummer
NLF 2023/0656
Aflevering
23 maart 2023
bwbr0031796&artikel=9,bwbr0031796&artikel=9,bwbr0031796&artikel=12,bwbr0031796&artikel=12

Naar de bovenkant van de pagina