Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het lidmaatschap van een VvE dient te worden aangemerkt als een vermogensrecht. Een dergelijk recht dient op grond van artikel 5.3, lid 2, aanhef en onderdeel f, Wet IB 2001 bij het bepalen van de rendementsgrondslag van box 3 als bezitting in aanmerking te worden genomen voor de waarde die in het economische verkeer aan dat recht wordt toegekend. Bij het vaststellen van de waarde in het economische verkeer van een dergelijk recht dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Daartoe behoort ook de omstandigheid dat de desbetreffende VvE uit bijdragen van haar leden een reservefonds heeft gevormd dat deel uitmaakt van het eigen vermogen van de VvE (vgl. HR 13 augustus 2010, 09/00181, ECLI:NL:HR:2010:BL7268, r.o. 3.3.6).

Het vorenstaande brengt mee dat de aanspraak van X (belanghebbende) op een deel van het eigen vermogen van de VvE dat is gevormd voor het toekomstig onderhoud van het appartementencomplex, terecht in de rendementsgrondslag van box 3 is begrepen, aldus het Hof.

X stelt in cassatie dat het Hof in zijn oordeel ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de tussentijdse wijziging van artikel 5:126, lid 1, BW waardoor het reservefonds een wettelijke voorziening is geworden die als zodanig niet tot het eigen vermogen behoort of kan worden gerekend, en zo dat wel het geval zou zijn, geen waarde in het economische verkeer heeft.

Het betoog faalt. Zoals ook uit de wetsgeschiedenis bij de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars volgt, heeft de wetgever met de wijziging van artikel 5:126 BW niet beoogd een aandeel in het reservefonds niet langer tot de rendementsgrondslag van box 3 te rekenen.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van X ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
23 juni 2023
Rolnummer
22/02655
ECLI
ECLI:NL:HR:2023:952
Auteur(s)
mr. dr. S.M.H. Dusarduijn RB
Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2023/1478
Aflevering
6 juli 2023
Judoreg
NFB5855
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina