Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(9)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(6)
  • Jurisprudentie(1)
  • Commentaar NLFiscaal(42)
  • Literatuur(1)
  • Recent(1)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(6)
Dit besluit (Stcrt. 28 december 2021, 48152) is een actualisering van het besluit van 6 december 2018, Stcrt. 2018, 68661. Er is een aantal nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd.
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat dit besluit niet ziet op de innovatiebox van artikel 12b (oud) Wet VpB 1969, zoals dit gold tot en met 31 december 2016. Hierop is het besluit van 1 september 2014, BLKB2014/1054M, Stcrt. 2014, 25141 van toepassing.
Dit besluit is een actualisering van het besluit van 6 december 2018, Stcrt. 2018, 68661. De actualisering bestaat uit de volgende nieuwe vragen en antwoorden:
- Onderdeel 3.2.1.: Grotere belastingplichtige en octrooi.
- Onderdeel 3.2.2.: Grotere belastingplichtige en programmatuur.
- Onderdeel 3.2.3.: Met exclusieve licenties vergelijkbare situaties.
- Onderdeel 4.2.2.: NOW.
- Onderdeel 4.7.: Operationele lease, lessee en IFRS 16.
- Onderdeel 6.1.: Forfaitaire voordeelbepaling en geen toerekenbare winst.
- Onderdeel 6.2.: Van forfaitaire naar reguliere innovatieboxtoepassing en drempel.
- Onderdeel 11.1.: Voorkoming dubbele belasting en innovatieboxroyalty’s.
- Onderdeel 11.2.: Kostenaftrek en innovatieboxroyalty’s.
Voor het overige is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Wel is een enkele redactionele wijziging aangebracht.

De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering is verantwoordelijk voor de coördinatie en ondersteuning van de uitvoering van het ontwikkelde beleid bij de toepassing van onder andere de innovatiebox (besluit van 14 oktober 2010, DGB2010/6307M). De Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering verstrekt aan medewerkers van de Belastingdienst bindende adviezen over toepassing van de innovatiebox. Gevallen waarin een standpuntbepaling precedentwerking zou kunnen hebben, legt de Inspecteur daarom voor aan de Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering.

In dit besluit wordt voor de onderdelen de volgorde van de wettekst van artikel 12b tot en met 12bg en artikel 34d Wet VpB 1969 aangehouden.
Dit besluit is met terugwerkende kracht tot 13 december 2021 in werking getreden.
Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
13 december 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
13 december 2021
Rolnummer
2021-22459
bwbr0002672&artikel=12b,bwbr0002672&artikel=12ba,bwbr0002672&artikel=12bb,bwbr0002672&artikel=12bc,bwbr0002672&artikel=12bd,bwbr0002672&artikel=12be,bwbr0002672&artikel=12bf,bwbr0002672&artikel=12bg,bwbr0002672&artikel=34d

X