Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(19)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(4)
  • Recent(4)

F is een in Frankrijk gevestigde vennootschap die zich bezighoudt met de verhuur van onroerend goed. De moedermaatschappij van F is L, een in Luxemburg gevestigde vennootschap. De Franse belastingdienst is van mening dat de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks in Frankrijk gelegen onroerende goederen houden, hiervan aangifte moeten doen. Zij wenst daarom van de Luxemburgse belastingdienst te vernemen wie de aandeelhouders en economisch rechthebbenden van L zijn. Laatstgenoemde belastingdienst heeft vervolgens L bevolen om inlichtingen te verstrekken (aandeelhoudersregister), hetgeen L niet heeft gedaan, waarna een boete is opgelegd.

Over de vraag of dit is toegestaan heeft de Cour administrative (Luxemburg) aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Volgens A-G Kokott staat Richtlijn 2011/16, betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, dergelijke verzoeken toe.

Daarbij is wel vereist dat de autoriteit van de verzoekende lidstaat in het verzoek om inlichtingen (i) de groep belastingplichtigen zo concreet en ruim mogelijk beschrijft, (ii) toelicht welke belastingverplichtingen de groep belastingplichtigen in de verzoekende staat heeft en welke feiten ten grondslag liggen aan het verzoek, alsmede (iii) uiteenzet waarom reden voor de aanname bestaat dat de groep zich niet aan de wet heeft gehouden.

Voorts vereist artikel 47 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat de bedoelde informatie aan de degene op wie het bevel tot het verstrekken van inlichtingen betrekking heeft, ofwel reeds samen met dit bevel wordt verstrekt ofwel dat op zijn minst procesrechtelijk voor deze persoon de mogelijkheid bestaat het bevel tot het verstrekken van inlichtingen na ontvangst van deze informatie binnen een redelijke termijn te toetsen en uit te voeren, zonder dat hier kosten of een sanctie aan verbonden zijn. Een aanvullend uitstel van betaling is onder deze voorwaarden niet nodig.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2012-2016
Instantie
A-G HvJ
Datum instantie
3 juni 2021
Rolnummer
C-437/19
ECLI
ECLI:EU:C:2021:450
Auteur(s)
Vassilis Dafnomilis
PWC / Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF 2021/1257
Aflevering
24 juni 2021
Judoreg
NFB4411
bwbv0001506&artikel=267

X