Direct naar content gaan

Samenvatting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft het overzicht van de U-rendementen en marktrenten bijgewerkt.

In het besluit van 30 maart 2018, 2018-2954, NLF 2018/0886 is aangegeven dat vanaf 1 januari 2017 de marktrente voor het bepalen van de contante waarde van renteloze verplichtingen per het einde van een kalenderjaar gelijk is aan de marktrente die bij aanvang van het daaropvolgende kalenderjaar geldt voor de oprenting van een aanspraak inge­volge een oudedagsverplichting. Voor situaties waarin voor de winstbepaling de marktrente moet worden bepaald voor een tijdstip lopende het kalenderjaar is de marktrente gelijk aan het reken­kundig gemiddelde van de U-rendementen over de betreffende maand en de elf voorafgaande maanden.

U-rendement is een term uit de pensioensector. Het U-rendement is het gemiddelde van de rente die de Nederlandse staat betaalt op de door hem in de afgelopen tien jaar uitgegeven staatsleningen. Dat gemiddelde wordt bepaald aan de hand van kengetallen.

Metadata

Rubriek(en)
Pensioen
Belastingtijdvak
1 januari 2022 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
19 juli 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1478
Aflevering
28 juli 2022
bwbr0028236&artikel=12.3a,bwbr0028236&artikel=12.3a

Naar de bovenkant van de pagina