Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(63)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(5)
  • Recent(9)

Portugal belast niet-ingezeten icbe’s en ingezeten icbe’s op een verschillende manier.

Dividenden die door in Portugal gevestigde ondernemingen worden uitgekeerd aan een ingezeten icbe – die deze op haar beurt uitkeert aan haar deelnemers – zijn in Portugal niet belast op het niveau van de icbe. In plaats daarvan is een naar Portugees recht opgerichte icbe onderworpen aan een zegelbelasting, die driemaandelijks wordt geheven over haar totale nettoboekwaarde, daaronder begrepen haar niet-uitgekeerde dividendopbrengsten.

Over dividenden die Portugese ondernemingen uitkeren aan niet-ingezeten icbe’s (zoals in deze procedure Allianzgi-Fonds Aevn) die in hun lidstaat van vestiging (in casu Duitsland) geen of weinig vennootschapsbelasting betalen, wordt vennootschapsbelasting aan de bron ingehouden.

De Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) heeft aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van deze Portugese belastingregeling met de fundamentele vrijheden.

Het HvJ antwoordt op de vragen dat artikel 63 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan dividenden die door ingezeten vennootschappen worden uitgekeerd aan een niet-ingezeten instelling voor collectieve belegging (icbe), aan bronbelasting zijn onderworpen, terwijl dividenden die worden uitgekeerd aan een ingezeten icbe van een dergelijke belasting zijn vrijgesteld.

Anders, Conclusie A-G Kokott (NLF 2021/1070, met noot van Van Gennip).

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2015-2016
Instantie
HvJ
Datum instantie
17 maart 2022
Rolnummer
C‑545/19
ECLI
ECLI:EU:C:2022:193
Auteur(s)
Nils van Gennip
Stibbe / ESL
NLF-nummer
NLF 2022/0729
Aflevering
14 april 2022
Judoreg
NFB4943
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63

X