Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(31)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(2)
  • Recent(2)

X (belanghebbende) was gedurende het eerste kwartaal van 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vof. Op 3 oktober 2016 heeft hij zich bij de KvK laten uitschrijven als vennoot in de vof, met terugwerkende kracht tot 31 mei 2016. Met dagtekening 25 juli 2016 is aan de vof een naheffingsaanslag omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2016 opgelegd ten bedrage van € 59.637. Ter zake van die naheffingsaanslag is aan de vof in totaal € 4.027 aan kosten, invorderingsrente en heffingsrente in rekening gebracht (hierna: de bijkomende bedragen). De naheffingsaanslag en de bijkomende bedragen zijn niet betaald.

Bij beschikking van 19 juli 2018 is X als bestuurder van de vof op de voet van artikel 33, lid 1, aanhef en onderdeel a, IW 1990 aansprakelijk gesteld voor het volledige bedrag van de onbetaald gebleven naheffingsaanslag en de bijkomende bedragen (hierna: de beschikking aansprakelijkstelling). Hof Den Haag heeft geoordeeld dat X terecht aansprakelijk is gesteld en dat hij niet is geslaagd in de op grond van artikel 33, lid 4, IW 1990 op hem rustende bewijslast dat het niet aan hem is te wijten dat de verschuldigde belasting niet is voldaan.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof, behoudens het feit dat het Hof geen afzonderlijke overweging(en) heeft gewijd aan de aansprakelijkheid voor de bijkomende bedragen. Het Hof heeft daarmee blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting dan wel zijn uitspraak niet naar behoren gemotiveerd.

De zaak is op dit punt verwezen naar Hof Amsterdam.

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2016
Instantie
HR
Datum instantie
27 mei 2022
Rolnummer
20/01702
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:766
Auteur(s)
Jacques Raaijmakers
Raaijmakers Belastingadvies en Educatie
NLF-nummer
NLF 2022/1046
Aflevering
2 juni 2022
Judoreg
NFB5044
bwbr0004770&artikel=32,bwbr0004770&artikel=32,bwbr0004770&artikel=33,bwbr0004770&artikel=33

X