Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(41)
  • Commentaar NLFiscaal(4)
  • Literatuur(12)
  • Recent(4)

In deze brief wordt de Tweede Kamer door de staatssecretaris nader geïnformeerd over de toepassing van de multiplier voor giften aan anbi’s bij fiscale partners uit de Wet IB 2001.

Vanaf 1 januari 2012 kent de Wet IB 2001 een multiplier voor de aftrek van giften (zowel periodieke als andere giften) aan culturele anbi’s opgenomen in de inkomstenbelasting. Giften aan een culturele anbi mogen voor de aftrek in de inkomstenbelasting worden vermenigvuldigd met 1,25 waarbij een maximale verhoging geldt van € 1.250. De maximale aftrek wordt derhalve behaald als een belastingplichtige een gift doet aan een culturele anbi van € 5.000. In de praktijk (dat wil zeggen: in het aangifteprogramma van de Belastingdienst en in de commerciële software voor het doen van aangiften IB/PVV) is ervan uitgegaan dat, ingeval de belastingplichtige een fiscale partner heeft, het maximumbedrag van € 1.250 voor hen samen geldt.

Dat is echter niet juist. Fiscale partners kunnen een verhoging van de culturele giften krijgen van maximaal € 2.500. Dit betekent dat een aantal (ongeveer 1.500) belastingaanslagen in het verleden op een onjuist bedrag kunnen zijn vastgesteld. Op dit moment wordt uitgewerkt wat de gevolgen zijn voor lopende jaren en het verleden. Het aangifteprogramma kan echter niet op korte termijn hierop worden aangepast. Op dit moment wordt, mede gelet op de termijn voor ambtshalve vermindering, onderzocht op welke wijze de Belastingdienst de multiplier voor de belastingjaren vanaf 2017 dienovereenkomstig kan toepassen. De Kamer wordt hierover eind augustus 2022 nader geïnformeerd. Daarnaast acht de staatssecretaris het raadzaam om de wet op dit punt te wijzigen voor toekomstige jaren. Over de precieze uitwerking van de wetswijziging wordt de Kamer eveneens binnenkort geïnformeerd.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juni 2022
Rolnummer
2022-0000129896
bwbr0011353&artikel=6.32,bwbr0011353&artikel=6.39a

X