Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(3)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie(72)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(14)
  • Recent(18)

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar aanleiding van de voorstellen voor verbetering van het RB in een FD-artikel van 7 oktober 2021. Kort gezegd, doet het RB voorstellen om de BOR eerlijker en eenvoudiger te maken.


Het artikel van het FD over de BOR betreft een beknopte weergave van het voorstel in position paper van het RB.


Het voorstel van het RB is een combinatie van diverse wijzigingen in de regelgeving die enerzijds beogen onbedoeld gebruik van de regeling te verminderen en anderzijds een verruiming van de regeling inhouden.


De staatssecretaris geeft aan dat hij op basis van dit voorstel op hoofdlijnen niet aan kan geven wat het budgettaire effect zou zijn van de combinatie van al deze voorstellen.


Voorts geeft de staatssecretaris aan dat op basis van de voorstellen van het RB niet kan worden beoordeeld of de combinatie van al deze voorstellen leidt tot een doelmatigheidsverbetering. In de ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ zijn met het oog op een betere effectiviteit en doelmatigheid diverse beleidsopties voor de BOR gepresenteerd. Verder wordt de BOR op dit moment in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën naast andere fiscale regelingen rondom bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats in het kader van de regeling periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Ook het toetsingskader fiscale regelingen is van toepassing op deze evaluatie. Afronding van de evaluatie staat gepland in Q1 2022. Met het gereedkomen van de evaluatie kunnen mogelijk doelmatiger beleidsopties worden geformuleerd.

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2021
Instantie
MvF
Datum instantie
17 november 2021
Rolnummer
2021-0000212344
NLF-nummer
NLF 2021/2246
Aflevering
25 november 2021
bwbr0002226&artikel=35b,bwbr0002226&artikel=35c,bwbr0002226&artikel=35d

X