Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) is inwoner van Nederland. In 2017 heeft hij een AOW-uitkering en twee Duitse socialezekerheidspensioenen ontvangen. De Duitse uitkeringen bedroegen tezamen € 12.697.

Hiervoor is – als gevolg van de kleinepensioenregeling van artikel 17, lid 2, Verdrag Nederland-Duitsland 2012 – geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegepast.

Voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of terecht geen voorkoming van dubbele belasting is verleend voor de Duitse socialezekerheidspensioenen.

Het Hof heeft geoordeeld dat de kleinepensioenregeling onderscheid maakt tussen belastingplichtigen met een pensioen tot en met € 15.000 en belastingplichtigen met een pensioen boven dat bedrag. Naar het oordeel van het Hof is dit onderscheid niet onredelijk. Het Hof heeft voorts geoordeeld dat geen sprake is van gelijke gevallen, zodat de verschillende behandeling niet in strijd komt met het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM, artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM, of artikel 26 IVBPR.

X komt in cassatie tevergeefs op tegen het oordeel van het Hof dat de kleinepensioenregeling geen strijd oplevert met het discriminatieverbod van artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM. Toepassing van de verdragsbepaling brengt niet mee dat een door artikel 1 Twaalfde Protocol bij het EVRM verboden onderscheid tussen (groepen van) belastingplichtigen wordt gemaakt.

Ook het betoog dat de Nederlandse inkomstenbelasting hoger is dan de Duitse, waardoor het Verdrag Nederland-Duitsland 2012 volgens X leidt tot een ongerechtvaardigde verslechtering van zijn positie ten opzichte van die onder het vorige verdrag slaagt niet. De Hoge Raad verwijst hierbij naar punt 5.8 van de conclusie van A-G Niessen (NLF 2022/1592).

Het cassatieberoep wordt verder met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HR
Datum instantie
14 oktober 2022
Rolnummer
21/04276
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1437
Auteur(s)
Carlo Douven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2022/2168
Aflevering
10 november 2022
Judoreg
NFB5321
bwbv0001000&artikel=14,bwbv0001000&artikel=14,bwbv0005862&artikel=17,bwbv0005862&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina