Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(7)
  • Jurisprudentie(105)
  • Commentaar NLFiscaal(10)
  • Literatuur(11)
  • Recent(8)

X (belanghebbende) is eigenaar van onder meer een perceel braakliggende, vervuilde grond. Hij heeft een offerte met dagtekening [datum] 2013 voor het saneren van het perceel overgelegd van een sloopbedrijf ten bedrage van € 6.300.000 exclusief omzetbelasting. Het perceel heeft in gesaneerde staat een waarde van € 210.000.


X dreef tot 2011 een onderneming. Het perceel behoorde tot het ondernemingsvermogen en bij de staking is het perceel van het ondernemingsvermogen overgegaan naar het privévermogen zonder dat er waarde aan het perceel is toegekend.


X betoogt in deze procedure over de aanslag IB/PVV 2017 dat de waarde van het perceel een negatieve waarde heeft. De waarde in gesaneerde staat moet volgens X verminderd worden met de saneringskosten.


Rechtbank Noord-Nederland onderschrijft de zienswijze van A-G Wattel in zijn conclusie van 11 oktober 2017 (17/00122, ECLI:NL:PHR:2017:1134, NLF 2017/2659, met noot van Brouwers) dat een bezitting in de zin van artikel 5.3, lid 2, Wet IB 2001 naar haar aard ook een negatieve waarde kan hebben. Het gaat vervolgens om de waarde in het economische verkeer (zie artikel 5.19, lid 1, Wet IB 2001).


Gelet op het onweersproken gelaten standpunt van X dat hij bij verkoop van het perceel in de huidige staat een bedrag aan de koper zou moeten betalen, is de Rechtbank van oordeel dat het perceel een negatieve waarde heeft.


De Rechtbank acht aannemelijk dat de negatieve invloed van de bodemvervuiling op de waarde in het economische verkeer van het perceel ten minste € 625.000 is. Een waardedruk van nog geen 10% van de begrote kosten van sanering acht de Rechtbank aannemelijk. Dit leidt ertoe dat X aannemelijk heeft gemaakt dat de rendementsgrondslag op nihil moet worden gesteld.

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2017
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
20 oktober 2021
Rolnummer
19/3859
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2021:4671
NLF-nummer
NLF 2021/2126
Aflevering
11 november 2021
bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.19

X