Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft bij besluit van 22 december 2016 de aanvraag van X (bv; belanghebbende) voor een uitvoervergunning van een product afgewezen. Het betreft een akoestische sensor voorzien van toebehoren om deze te beschermen (geluidskap) en op een voertuig te kunnen plaatsen. Op het product is geen software of firmware geïnstalleerd. De eindgebruiker van het product is een overheidsinstantie van een derde land.

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de minister de kwalificatie als militair goed onvoldoende heeft gemotiveerd. Hof Amsterdam heeft de beslissing van de minister om het goed aan te merken als militair goed marginaal getoetst. Het Hof heeft onder meer geoordeeld dat ook als de software buiten beschouwing wordt gelaten, de hardware zodanig is doorontwikkeld dat deze kwalificeert als militair goed. De minister heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de uitvoer van het product is onderworpen aan een vergunningplicht en heeft in redelijkheid tot de beslissing kunnen komen dat de gevraagde vergunning dient te worden geweigerd, aldus het Hof. Daarbij heeft het Hof het beroep op het gelijkheidsbeginsel verworpen omdat het naar zijn oordeel in de door X genoemde gevallen ging om andere goederen en afnemers.

X heeft cassatieberoep ingesteld.

A-G Ettema gaat ambtshalve na of het juist is dat deze zaak door de douanekamers is behandeld. Dat is volgens de A-G het geval. De A-G acht het cassatieberoep gegrond. Bij de beoordeling of het product een militair goed is, heeft het Hof naar de mening van de A-G ten onrechte een marginale toets aangelegd. De zaak moet worden verwezen voor een hernieuwde beoordeling of het product een militair goed is. Voorts is het oordeel van het Hof dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel moet worden verworpen volgens de A-G onbegrijpelijk. Ook op dit punt moet de zaak worden verwezen.

Rubriek(en)
Douane
Overig
Belastingtijdvak
2016
Instantie
A-G
Datum instantie
20 mei 2022
Rolnummer
20/03639
ECLI
ECLI:NL:PHR:2022:499
NLF-nummer
NLF 2022/1177
Aflevering
16 juni 2022

X